Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mikrodatorteknik 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Microcomputer Engineering 1

Denna kursplan gäller: 2017-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 5EL239

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-21

Innehåll

Kursen är en introduktion till området datorteknik baserad på studier av en typisk mikrokontroller och dess användande i så kallade inbyggda system. Under kursen får du träna på mikrokontrollerns arkitektur med avseende på bland annat CPU, register, minnen och I/O-enheter såsom serieportar, parallellportar och timer. Du får också programmera mikrokontrollern för kommunikation med yttre enheter såsom displayer, inmatningsenheter och mätgivare. Dessutom ingår träning i felsökning på såväl hård- som mjukvara, samt träning i att läsa, tolka och förstå datablad. Viktiga inslag i kursen är konstruktion, programmering, felsökning och utvärdering av datortekniska system.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för uppbyggnad av en mikroprocessor, dess delar och hur kommunikation sker internt och externt med yttre enheter,
- redogöra för hur dataspråket exekveras i mikroprocessorn,
- konstruera och utvärdera mikrodatorbaserade system,
- utveckla och felsöka hårdvarunära datorprogram.
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 7.5 hp av Digital elektronik, 15 hp eller Digitalteknik, 7.5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

UUndervisningen bedrivs i form av lärarstyrda lektioner samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. En stor del av kursen utgörs av studentens individuella arbete och arbete i mindre grupper.

 

Examination

Examination och betygssättning grundar sig på ett skriftligt prov, en projektuppgift, samt en uppsättning praktiska laborationsuppgifter. På det skriftliga provet och på projektuppgiften erhålls något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På obligatoriska laborationsuppgifter erhålls något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Kursen innehåller även två frivilliga laborativa fördjupningsuppgifter som bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
För kursbetyget Godkänd (3) krävs godkänt betyg på det skriftliga provet, projektuppgiften, och de obligatoriska laborationsuppgifterna. För kursbetyget Icke utan beröm godkänd (4) krävs, utöver kraven för kursbetyget Godkänd (3), minst betyget (4) på det skriftliga provet, minst betyg (4) på projektuppgiften, samt betyg (G) på minst en av de frivilliga fördjupningsuppgifterna. För kursbetyget Med beröm godkänd (5) krävs, utöver kraven för kursbetyget Godkänd (3), betyg (5) på det skriftliga provet, minst betyg (4) på projektuppgiften, samt betyg (G) på båda fördjupningsuppgifterna. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända under kursen, erbjuds ytterligare examinationstillfällen under förutsättning att den studerande aktivt deltagit i gruppaktiviteterna under ordinarie kurs. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 1

Foyer Per
Mikroprocessorteknik
Lund : Studentlitteratur : 2005 : [2], 275, [1] s. :
ISBN: 91-44-03876-3
Se Umeå UB:s söktjänst