"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Astronomi A, 4,5 hp

Engelskt namn: Astronomy

Denna kursplan gäller: 2007-07-02 och tillsvidare

Kurskod: 5FY003

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-27

Innehåll

I kursen studeras stjärnor, galaxer samt vårt eget solsystem. Kursen behandlar stjärnors struktur och utveckling inklusive röda jättar, vita dvärgar, supernovor, neutronstjärnor och svarta hål. Norrsken och magnetosfärer tas upp. Vidare behandlas några viktiga mätmetoder inom astronomin rörande avstånd, massa, hastighet, temperatur och ämnessammansättning i rymden. Vidare diskuteras Big-bang-teorin och celest mekanik.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande: - känna till och kunna tillämpa de vanligaste avståndsmätningsmetoderna i rymden, - känna till och kunna tillämpa de vanligaste massuppskattningsmetoderna av rymdobjekt, - känna till begrepp som röda jättar, nebulosor, novor, supernovor, mörk materia, vita dvärgar, supernovor, neutronstjärnor och svarta hål, - ha kunskap om vilka olika typer av galaxer som finns, - känna till hur solsystemet har bildats, - känna till de olika himlakropparna i vårt solsystem, - förstå grunderna i Big-bang-teorin och de mätresultat som stödjer denna teori, - känna till vad man kan se på stjärnhimlen, - förstå vad som avgör om en planet har en atmosfär eller inte, - känna till strukturen i universum med galaxer, galaxhopar och superhopar, - förstå stjärnornas livscykler, - kunna uppskatta yttemperaturer på stjärnor och temperaturen på stjärnans atmosfär, - förstå dopplerskift och hur det används för att bestämma hastigheter, - förstå Hubbles lag.

Behörighetskrav

Univ: FYSA97 Mekanik, relativitetsteori och experimentell metodik, A eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar samt handledning vid laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt genom muntlig eller skriftlig redovisning av laborationer samt genom ett skriftligt prov vid kursens slut. På de skriftliga och muntliga redovisningarna sätts normalt betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). På det skriftliga provet sätts betyget Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att muntliga och skriftliga redovisningar är godkända samt att det skriftliga provet är godkänt. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos styrelsen för institutionen för fysik begära att annan lärare utses att bestämma betyg åt henne/honom vid förnyat prov. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 35

Astronomi : en bok om universum
Lagerkvist Claes-Ingvar, Olofsson Kjell
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2003 : 272 s. :
ISBN: 91-622-5374-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Laborationsinstruktioner.