"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Astronomi med planetarie- och teleskopteknik A, 7,5 hp

Engelskt namn: Astronomy with Plantarium and Telescope Techniques

Denna kursplan gäller: 2007-05-28 och tillsvidare

Kurskod: 5FY004

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-27

Innehåll

Den teoretiska delen av kursen innehåller grundläggande astronomi, stjärnhimlens utseende och rörelser samt en orientering om aktuell rymdverksamhet med fokus på Sverige. Under den praktiska delen av kursen lär sig studenten hantera olika typer av teleskop och göra observationer av olika objekt på stjärnhimlen. Dessutom presenteras hur ett planetarium används och studenten får själv prova att utveckla planetarievisningar. Kursen innehåller också övningar i presentationsteknik för att göra studenten trygg i en presentationssituation samt för att utveckla förmågan att ge intresseväckande guidningar i ett astronomiskt observatorium.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande: - känna till hur universum är uppbyggt och hur vi idag tror att universum utvecklats, - ha översiktlig kunskap om vilken forskning inom astronomi- och rymdområdet som bedrivs i Sverige och vilka stora forskningsprojekt som pågår eller planeras, - kunna orientera sig på stjärnhimlen, känna till de vanligaste stjärnbilderna samt kunna redogöra för hur och varför stjärnhimlen förändras under en natt och under ett år, - känna till ett antal olika teleskop och ha kännedom om likheter och skillnader mellan dem, - kunna använda teleskop för enklare observationer, - kunna genomföra en visning i ett planetarium, - ha utvecklat sin presentationsteknik.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar och laborationer. En stor del av tiden arbetar studenterna självständigt med att lära sig hantera utrustningen i ett observatorium. Seminarier, laborationer och vissa övningar är obligatoriska.

Examination

Kunskapsredovisningen för de teoretiska delarna sker normalt genom ett skriftligt prov vid kursens slut. På det skriftliga provet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Kunskapsredovisningen för de praktiska delarna sker normalt genom att studenten planerar och utvecklar en visning för någon målgrupp. Visningen redovisas skriftligt i en rapport och muntligt i seminarieform. På redovisningen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov är godkända och obligatoriska uppgifter är genomförda. Studerande som två gånger har underkänts vid skriftligt prov eller vid redovisningar av obligatoriska uppgifter har rätt att hos styrelsen för institutionen för fysik begära att annan lärare utses att bestämma betyg åt henne/honom vid förnyat prov eller förnyad redovisning. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 35

Planeter, stjärnor, galaxer : grundläggande astronomi
Lagerkvist Claes-Ingvar, Lodén Kerstin
2., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2004 : 180 s. :
ISBN: 91-47-01825-9 (korr.)z 47-01825-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Alternativt:

Astronomi : en bok om universum
Lagerkvist Claes-Ingvar, Olofsson Kjell
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2003 : 272 s. :
ISBN: 91-622-5374-3
Se Umeå UB:s söktjänst