"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Astronomi och rymdfysik, 7,5 hp

Engelskt namn: Astronomy and Space Physics

Denna kursplan gäller: 2009-06-01 och tillsvidare

Kurskod: 5FY115

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-04-30

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång om universums uppkomst och om hur raketer och satelliter fungerar. Kursen behandlar planetsystemet, stjärnorna och deras utveckling, galaxer, kosmologi, Big Bang, universums skapelse, norrskenets uppkomst, solvinden, magnetosfären, plasman, rymdteknik, satelliter, mätmetoder inom rymdforskning samt användning av teleskop och stjärnkartor. Kursen beskriver vår plats i universum, redogör för storleksordningar och avstånd samt presenterar den aktuella synen för hur universum utvecklats. Vidare ges en översikt av de astronomiska objekt som förekommer. Kursen förklarar på en grundläggande nivå hur en stjärna fungerar och redogör för dess livscykel. Objekt som kvasarer, pulsar och svarta hål diskuteras också. Kursen förklarar hur en raket kan drivs framåt i rymden och hur man kan bestämma en rakets stabilitet. Momentet innehåller en praktisk tillämpning där de studerande bygger modellraketer för att studera hur väl teori och praktik överenssstämmer. Kursen tar även upp vilka delar en satellit består av och hur delarna fungerar. Vidare behandlas frågeställningar kring hur uppskjutning av en satellit i rymden går till och hur man gör för att skicka den till en annan planet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: • beskriva hur universum är uppbyggt och vår syn på universums utveckling, • sammanfatta de olika faserna i en stjärnas livscykel, • förklara grunderna i Big Bang-teorin och hur synliga universums struktur ser ut, • förklara hur norrsken bildas, • redogöra för hur en raket är uppbyggd och fungerar, • presentera vårt planetsystems olika delar och förklara hur dessa skapats, • beräkna enkla planet- och raketbanor, • beskriva hur en satellits olika delar fungerar, • använda ett teleskop och stjärnkartor, • orientera sig på stjärnhimlen, • redogöra för hur stjärnhimlen förändras under en natt och under ett år.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Matematik D och Fysik B eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, laborationer, observationer med teleskop samt studiebesök.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av redovisning av inlämningsuppgifter och laborationsrapporter. På redovisningar och rapporter sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 23

Astronomi : en bok om universum
Lagerkvist Claes-Ingvar, Olofsson Kjell
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2003 : 272 s. :
ISBN: 91-622-5374-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Laborationsinstruktioner.