"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analytisk mekanik, 7,5 hp

Engelskt namn: Analytical Mechanics

Denna kursplan gäller: 2010-02-22 och tillsvidare

Kurskod: 5FY117

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-02-12

Innehåll

Kursen behandlar rörelse relativt accelererade referenssystem, system med variabel massa, variationskalkyl, Lagrange- och Hamiltondynamik med en introduktion till Poissonparenteser, centralrörelse, kopplade svängande system samt stela kroppens dynamik i tre dimensioner inklusive tröghetstensorn, Eulervinklar och Eulers ekvationer. Tyngdpunkten ligger på Lagrangeformuleringen av den klassiska mekaniken. Vidare behandlas kanoniska transformationer och Hamilton-Jacobi-ekvationen

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: • redogöra för centrala moment som relativ rörelse, Lagranges och Hamiltons ekvationer, centralrörelse, kopplade svängningar och stela kroppens dynamik, • härleda viktiga resultat inom ovanstående områden, som t.ex. Lagranges ekvationer, rörelseekvationerna vid små svängningar och stela kroppens rörelseekvationer, • ställa upp Lagranges ekvationer för olika fysikaliska situationer och i enklare fall lösa dessa, • ställa upp rörelseekvationerna för kopplade system och lösa dessa för små svängningar, • ställa upp rörelseekvationerna för en stel kropp och i enklare fall lösa dessa, • behandla en partikels rörelse i ett roterande referenssystem, • ställa upp och lösa rörelseekvationerna för centralrörelse, • tillämpa Hamilton-Jacobi-metoden för att lösa separabla problem.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs Fysikens matematiska metoder 15 hp (eller Differentialekvationer 7,5 hp och Flervariabelanalys 7,5 hp) samt Klassisk mekanik 9 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt i form av bedömning av inlämningsuppgifter under kursens gång samt i form av ett prov vid kursens slut. Provet är normalt skriftligt. På inlämningsuppgifter sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Vid det avslutande provet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för att erhålla högre betyg. Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 8

Classical dynamics of particles and systems
Thornton Stephen T., Marion Jerry B.
5. ed. : Belmont, Calif. : Brooks/Cole - Thomson learning : cop 2004 : xvi, 656 s. :
ISBN: 0-534-40896-6
Se Umeå UB:s söktjänst