"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupning i termodynamik, 1,5 hp

Engelskt namn: Topics in Thermodynamics

Denna kursplan gäller: 2014-06-23 och tillsvidare

Kurskod: 5FY154

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-08-06

Innehåll

Studenten genomför en individuell fördjupningsuppgift som ansluter till en grundkurs i termodynamik. Valet av uppgift ska godkännas av kursansvarig lärare och genomföras självständigt under handledning. Uppgiften redovisas normalt med en skriftlig rapport men kan även presenteras muntligt.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • redogöra för fördjupade kunskaper inom det valda termodynamikområdet,
  • redogöra för hur man utför experiment, eller med matematiska modeller beskriver fysikaliska fenomen och genomför beräkningar, inom det valda termodynamikområdet.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • visa förmåga att planera och genomföra en fördjupningsuppgift i termodynamik inom givna ramar,
  • visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera och formulera frågeställningar i termodynamik,
  • visa förmåga att inom uppgiftens område integrera och tillämpa tidigare förvärvade kunskaper,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för, och diskutera, slutsatser inom fördjupningsuppgiften i dialog med fysiker och andra grupper.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • visa förmåga att göra relevanta vetenskapliga bedömningar inom ramen för den valda fördjupningsuppgiften,
  • göra etiska och samhälleliga bedömningar när det är relevant för det termodynamikområde som uppgiften omfattar.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Flervariabelanalys (5MA010, 7,5 hp) och Klassisk mekanik A (5FY041, 9 hp) eller motsvarande. Den studerande ska ha påbörjat kursen Termodynamik B (5FY083, 6 hp) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av individuell handledning. Student som missat eller inte kunnat slutföra ett obligatoriskt utbildningsmoment vid kurstillfället ska beredas möjlighet att slutföra det vid ett senare kurstillfälle. För mer information, se Regler och riktlinjer för betyg och examination, dnr: 500-4-05.

Examination

Arbetet redovisas normalt med en skriftlig rapport men kan även redovisas genom en muntlig presentation. På redovisningen och på hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Studerande som inte godkänts vid det första redovisningstillfället har rätt till ytterligare redovisningstillfällen. Den som två gånger underkänts vid redovisning av sitt arbete har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler och riktlinjer för betyg och examination, dnr: 500-4-05.

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 24

Litteratur som är nödvändigt för kursens genomförande, bestäms i samråd mellan studerande, handledare och examinator.