"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 4,5 hp

Engelskt namn: Research and Development Project in Engineering Physics

Denna kursplan gäller: 2018-04-16 och tillsvidare

Kurskod: 5FY200

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-04-26

Innehåll

Detta är en projektkurs och den följer teknisk‐naturvetenskapliga fakultetens krav för projekt. Genom självstudier och handledning ges en introduktion till att arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete i projektform. Studenten utför arbetet tillsammans med en forskare eller inom en forskargrupp och tränar sig i att tillämpa sina kunskaper på problem som har anknytning till forsknings- och utvecklingsarbete inom teknik och naturvetenskap. Centralt i kursen är att som en del i en projektorganisation samverka med forskare.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:

  • reflektera över hur forsknings- och utvecklingsarbete bedrivs inom eller utanför högskolan.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:

  • tillämpa sina kunskaper och erfarenheter i att planera, genomföra och redovisa ett forsknings- och utvecklingsprojekt
  • med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar av relevans för det valda projektet
  • skapa, analysera och kritiskt utvärdera idéer och tekniska lösningar med hjälp av en väletablerad forskningsmetodik
  • planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar
  • skriftligt och muntligt redovisa slutsatser.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:

  • värdera olika tekniska lösningar med hänsyn till samhällelig etik
  • visa på förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs någon av de introduktionskurser som ges för tekniska utbildningar vid Umeå universitet eller motsvarande. Ett exempel på en sådan kurs är Metoder och verktyg för ingenjörer, 7,5 hp (5FY137).

Undervisningens upplägg

Projektarbetet genomförs individuellt, eller i grupp, under handledning. Upplägg planeras av studerande och handledare. Planeringen av arbetet ska godkännas av kursansvarig. Studenten ska ges förutsättningar att genomföra uppgiften inom kursens nominella tidsram. Studerande som påbörjat sitt projektarbete och inte slutfört detta inom 6 månader kan inte kräva att få fortsatt tillgång till utrustning och handledning. Institutionen har alltså ingen skyldighet att fullfölja handledning av ett arbete som påbörjats längre tid tillbaka än 6 månader. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Examination

Om projektarbetet genomförts individuellt sker examinationen individuellt genom en skriftlig rapport och en muntlig redovisning. Om projektarbetet genomförts i grupp sker examinationen i grupp, med individuell bedömning, genom en skriftlig rapport och en muntlig redovisning. På den skriftliga rapporten och på den muntliga redovisningen sätts betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att den skriftliga rapporten och den muntliga redovisningen är godkända.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 16

Litteratur som är nödvändig för kursens genomförande, bestäms i samråd mellan studerande, handledare och examinator.