Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer, 7,5 hp

Engelskt namn: Earth Science, Focused on Natural Disasters

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 5GV099

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-01-28

Innehåll

Under kursen behandlas geovetenskapliga processer som kan ge upphov till naturkatastrofer eller katastrofliknande situationer för oss människor. Tyngdpunkten ligger på att redogöra för processernas uppkomst, uppträdande och dess konsekvenser. De processer som behandlas är plattektonik, jordbävningar, vulkanism, massrörelser, klimatologi och hydrologi. Kurser syftar till att ge en förståelse för varför vissa processer uppstår på olika ställen i världen och ger upphov till olika konsekvenser beroende på uppträdandet och kontakten med det omgivande samhället.
Kursen inleds med en geovetenskaplig översikt. Där ingår en diskussion om begreppen naturkatastrof och naturolycka. Jordklotets uppbyggnad förklaras och en introduktion till de plattektoniska processerna görs. Därefter behandlas jordbävningars uppkomst och uppträdande. Vidare behandlas vulkanologi, som beskriver vulkaniska processer, vulkantyper och konsekvenser. Massrörelser eller sluttningsprocesser är ytterligare en geovetenskaplig process som kan vara både storskalig och småskalig. Här beskrivs de vanligaste typerna av massrörelser och deras samband med exempelvis vulkanism, nederbörd, jordbävningar m.m. Avsnittet klimatologi inleds med en allmän orientering om klimatet i världen. Här exemplifieras de geografiska olikheterna när det gäller exempelvis torrperioder och regnperioder samt extrema temperaturskillnader. Olika typer av vädersituationer beskrivs också. En introduktion till de långsiktiga klimatförändringarna ingår i avsnittet. Avsnittet hydrologi inleds med en beskrivning av det hydrologiska kretsloppet. Det fortsätter med en beskrivning av att de naturgivna förutsättningarna är olika geografiskt fördelade. Detta exemplifieras bland annat med en illustration om problematiken kring vattentillgång på olika ställen i världen. Avsittet behandlar även översvämningsproblematik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
FSR 1 beskriva och förklara de geovetenskapliga processerna inom plattektonik, jordbävningar, vulkanism, massrörelser, klimatologi och hydrologi med avseende på uppkomst och uppträdande.
FSR 2 tillämpa kunskaperna om dessa geovetenskapliga processer både geografiskt och i samband med de konsekvenser för människan och samhället som kan uppstå.
FSR 3 inhämta, sammanfatta och redovisa såväl muntligt som skriftligt, aktuellt vetenskapligt material angående hanteringen av konsekvenser i samband med de geovetenskapliga processerna som nämns ovan.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, examinerande uppgifter och ett projektarbete. Övningar,  examinerande uppgifter samt projektarbete är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten. På en skriftlig tentamen samt på hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På projektarbeten ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.