"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analys av miljöförändringar - Fokus: biogeokemi, 15 hp

Engelskt namn: Analyses of environmental changes - Focus: Biogeochemistry

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 5GV104

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-09-05

Innehåll

Hela vår värld är sammanbunden av biogeokemiska processer. Atmosfären påverkar regnets sammansättning, vilket påverkar vegetationen, som i sin tur påverkar marken, bäcken, sjön och slutligen det sediment som hamnar på sjöns botten. Genom att studera spåren av dessa biogeokemiska processer i naturen kan vi lära oss mer om hur vår omgivning förändrats, och fortfarande förändras. Kursens mål är att ge en god förståelse för hur olika biogeokemiska analyser kan användas för att studera olika typer av miljöförändringar. Fokus under kursen är hur geokemin i naturliga arkiv (t.ex., sjösediment) kan användas för att studera långsamma, och gradvisa, förändringar som verkar över långa tidsrymder (sekel till årtusenden). Vi diskuterar bland annat begrepp som bakgrundsförhållanden, referenstillstånd och naturlig variation, men också hur analysmetoder och analysosäkerhet relaterar till vår bedömning av miljöns tillstånd.
 
Kursen är uppdelad i följande två moduler, som löper parallellt under kursen. Under delar av kursen sker samläsning med kursen "Analys av miljöförändringar - Fokus: Långsiktiga miljöproblem".

Modul 1. Analys av miljöförändringar, teoretisk del, 7,5 högskolepoäng
Under modul 1 behandlas bl.a. naturlig variation och miljöförändring ur ett långt tidsperspektiv (sekel till årtusenden), med det övergripande målet att träna studenterna i att använda ett vetenskapligt angreppssätt på komplexa frågeställningar. Modulen består av en blandning av undervisningsformer, t.ex., föreläsningar, seminarier, workshops och/eller gruppdiskussioner.

Modul 2. Analys av miljöförändringar, projektarbete samt praktiska moment, 7,5 högskolepoäng
I modul 2 ingår projekt där studenterna kopplar ihop de teoretiska delarna från modul 1 med praktiska aspekter av att analysera miljöförändringar. Målet med modulen är att träna studenterna i att kunna använda relevant information (t.ex., litteratur och analysdata) på ett vetenskapligt sätt. En viktig del är att förstå hur insamling av data och datahantering påverkar hur data kan tolkas. Förutom de praktiska momenten kan denna modul också innehålla föreläsningar, seminarier, workshops och gruppdiskussioner.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten för betygen G kunna:
FSR 1. Visa grundläggande förståelse för hur provtagning och val av analysmetod påverkar biogeokemiskt miljödata, och därmed hur data bör tolkas
FSR 2. Visa förmågan att formulera vetenskapligt grundade diskussionsinlägg inom kursens ämnesområde
FSR 3. Förklara olika typer av miljöförändringar och deras orsaker utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt genom att analysera och utvärdera olika typer av miljövetenskapliga data/information 

Efter avslutad kurs skall studenten för betygen VG kunna:
FSR 4. Uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av de frågeställningar som behandlas under kursen
FSR 5. Kritiskt granska och värdera vetenskapligt data/information (t.ex., vetenskapliga artiklar eller data) samt att kunna relatera denna information till etablerad kunskap och därigenom syntetisera egna slutsatser inom de områden kursen behandlar

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav minst 60 hp (inkluderande minst 15 hp självständigt arbete, t.ex. examensarbete) inom huvudområdet geovetenskap/naturgeografi, biologi, miljö- och hälsoskydd eller miljövetenskap (eller motsvarande kunskaper). Engelska 6

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, övningar, seminariediskussioner, workshops samt ett eller flera projektarbeten. Laborationer, övningar, seminariediskussioner, workshops och projektarbeten är obligatoriska delar i kursen (om inte annat anges i schemat).

Examination

Examinationen kan ske både skriftligt och muntligt. På helkurs ges något av betygen Underkänd (U) Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Analys av miljöförändringar-Fokus:biogekemi kan inte läsas parallellt med Analys av miljöförändringar- Fokus:  långsiktiga miljöproblem, 15 hp.
Analys av miljöförändringar-Fokus:biogekemi kan inte ingå i examen tillsammans med Analys av miljöförändringar- Fokus:  långsiktiga miljöproblem, 15 hp.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.