"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Designprojekt 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Design Project 1

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID162

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Innehåll

I kursen tränar studenten sig att självständigt utveckla sin förmåga att arbeta metodiskt med komplexa designrelaterade problemställningar i verklighets- och framtidsperspektiv. Studenten övar sig studenten att samarbeta i grupp och med representanter från exempelvis näringsliv, stat och kommun. I projektarbetet praktiserar studenten grundläggande metoder i designprocessen samt tränar sig att arbeta med produkt-, funktions- och aktivitetsanalys. I kursen tränar studenten sig att arbeta kreativt, sin förmåga att arbeta metodiskt med gestaltning samt arbeta kreativt och kommunikativt med skiss- och modellteknik. Handledning sker med verksamma industridesigner.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • tillämpa en kreativa designprocess och designspecifika tekniker och metoder i projektform.
  • tillämpa egen kunskap i en verklighetsnära situation.
  • genomföra ett problembaserat projekt i grupp och med andra yrkeskompetenser.
  • utföra ett problembaserat användarfokuserat projekt med en utgångspunkt i helhetsperspektiv och konsekvenstänkande.
  • dokumentera sin arbetsprocess och reflektera över egen tillämpning av kunskap i projektform.
  • genomföra en muntlig argumenterande presentation med visuellt digitalt stöd.
  • presentera en väl gestaltad designlösning som visualiseras med hjälp av en fysisk modell och med 2D skisser.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av handledning, workshops, seminarier, övningar i problembaserad projektform och utförs i grupp och individuellt.

Examination

Examinationen sker genom kursens alla moment, examinerande seminarier, workshops, övningar, aktivt deltagande i diskussionsseminarier och presentationer. Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar av prövande karaktär och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examinationen sker genom aktivt deltagande i projektarbetet i grupp och individuellt och dels genom en bedömning av studentens arbete med designprocessens enskilda delar och deras inbördes samverkan gestaltad i en helhetslösning.

För att uppnå godkänt resultat på kursmomenten krävs att varje student enskilt muntligt redovisar och lämnar in det som krävs i varje moment och beskrivs i kursens projektbeskrivning.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda med godkänt resultat. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs om intyg kan uppvisas som visar att studenten har genomgått och godkänts för en motsvarande kurs. Därutöver måste den ansvarige läraren ge sitt godkännande med hänsyn tagen till studentens kunskapsnivå och erfarenhet i det aktuella ämnet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.