"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design och teoretiska ämnen 2, 4,5 hp

Engelskt namn: Design and Theoretical Subjects 2

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID165

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Innehåll

I kursen ska den studerande bli förtrogen med kroppens anatomi och muskeluppbyggnad samt fysisk förutsättning i arbete, kroppens begränsningar och människans kognitiva förutsättningar vid manipulation av produkter och tjänster. Den studerande introduceras till grundläggande textbaserad argumentationsanalys som metod för att kommunicera och presentera designförslag.

Kursen består av två moment:

  1. Belastnings- och informationsergonomi, 3 hp
  2. Argumentationsanalys, 1.5 hp

Moment 1. Belastnings- och informationsergonomi, 3 hp
I momentet ska den studerande erhålla kunskap om biomekaniska mätningar på arbetssituationer och människans kognitiva förutsättningar. Den studerande även erhålla egen insikt om grundregler för utformning av redskap, maskiner och arbetsplatser. Analys av belastningsergonomiska problem och belastningsskador. I momentet ska den studerande även erhålla kunskap om hjärnans kognitiva förutsättningar och begränsningar. Den studerande ska lära känna teorier, begrepp och metoder samt deras tillämpning inom området människa och maskin samt människa och tjänst. Reflektion om ergonomi ur ett genusperspektiv.

Moment 2. Argumentationsanalys, 1,5 hp
I momentet ska den studerande lära känna de grundläggande principerna för en argumentationsanalys och genomföra övningar med en textbaserad argumentation.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • exemplifiera delar av kroppens anatomi och förklara grundläggande muskeluppbyggnad.
  • exemplifiera några olika förutsättningar för kroppen i arbete och särskilja några av kroppens förutsättningar och begränsningar.
  • utföra enklare biomekaniska mätningar.
  • förklara människans kognitiva förutsättningar.
  • förklara några grundläggande förutsättningar för kognitiva förmågor i samspel vid manipulation av produkter och tjänster samt exemplifiera olika teorier, begrepp och metoder inom området människa, maskin och tjänst.
  • exemplifiera ergonomiska konsekvenser ur ett könsperspektiv.
  • exemplifiera grundläggande principer för en textbaserad argumentationsanalys.
  • genomföra argumentationsanalys av enklare texter och skriva en egen enklare argumenterande text.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.

Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök, litteraturstudie samt övningar.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär och diskussionsseminarier. Godkända inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda med godkänt resultat. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs om intyg kan uppvisas som visar att studenten har genomgått och godkänts för en motsvarande kurs. Därutöver måste den ansvarige läraren ge sitt godkännande med hänsyn tagen till studentens kunskapsnivå och erfarenhet i det aktuella ämnet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.