"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design, produktion och ny teknik 2, 6 hp

Engelskt namn: Design, Production and New Technology 2

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID167

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-09-27

Innehåll

I kursen fördjupas inblicken i förutsättningar för produktion av framförallt produkter och förstå konsekvenser och förutsättningar för ett hållbart resonemang utifrån produktionsaspekter som miljö, ekonomi och social hållbarhet. Den studerande ska genom reflektion fördjupa sin förståelse för designområdets möjligheter och begränsningar ur ett produktions- och hållbarhetsperspektiv. I kursen ingår även ett moment där ny teknologi, nya produktionsmetoder och material undersöks och diskuteras.

Kursen består av två moment:

  1. Produktion och hållbarhet, 3 hp
  2. Ny teknik, 3 hp

Moment 1. Produktion och hållbarhet, 3 hp
I momentet ges en orientering i material- och produktionskunskap för att den studerande ska kunna föreslå olika alternativa vägar vad gäller sätt att industriellt framställa en produkt. Det är också viktigt att få en uppfattning om de ekonomiska villkor som är förknippade med olika tillverkningsmetoder.

I momentet fokuseras även vilka miljöeffekter produktutveckling och produktion kan ha, och vilka verktyg som finns för att bedöma miljöarbete relaterat till produktutveckling. Begrepp som livscykelanalyser och miljöledningssystem introduceras. Den studerande övar sin förmåga att analysera och ta ställning till olika miljöfaktorer, resursanvändning och materialsubstitution, analysera miljödrivna innovationer och använda hållbarhet som ett kreativt verktyg. I momentet ingår undervisning i ämnen materialkunskap, sammanfogningsmetoder, plåtbearbetning, ytbehandlingsmetoder, gjut- och smidesmetoder samt strängpressad aluminium, spånskärande metoder, moderna maskiner och processberedning, samt olika aspekter på polymerteknik.

Moment 2. Ny teknik, 3 hp
I momentet behandlas i innovativa tekniker, material och produktionsmetoder i ett samtidsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • särskilja och redogöra för grundläggande begrepp och metoder inom material- och produktionsområdet.
  • jämföra och värdera olika alternativa vägar för att industriellt framställa en produkt utifrån bland annat ekonomiska villkor för olika tillverkningsmetoder.
  • exemplifiera några verktyg för miljöarbete med fokus på produktutveckling och förklara produktutveckling och produktionens miljöpåverkan.
  • förklara grundläggande centrala begrepp i miljösammanhang som livscykelanalys, miljöledningssystem och kritiskt granska olika miljöfaktorer, resursanvändning och materialsubstitution.
  • reflektera över utveckling i den omgivande världen ur ett miljöperspektiv.
  • exemplifiera och reflektera över förutsättningar och möjligheter för ny teknik och nya produktionsmetoder för produktutveckling och design.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.

Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner, övningar, handledning och grupparbeten. PBL uppgifter och/eller case uppgifter.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär. Aktiv medverkan i diskussionsseminarier och praktiska övningar. Inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs om intyg kan uppvisas som visar att studenten har genomgått och godkänts för en motsvarande kurs. Därutöver måste den ansvarige läraren ge sitt godkännande med hänsyn tagen till studentens kunskapsnivå och erfarenhet i det aktuella ämnet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.