Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design som konstnärlig process 3, 3 hp

Engelskt namn: Design as Artistic Process 3

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 till 2015-08-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5ID175

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Innehåll

I kursen ska den studerande fördjupa sitt konstnärliga arbete i gränssnittet mellan design och konst för att senare kunna utföra en kritisk reflektion av förhållningssätt mellan processerna och reflektera kring en samtida yrkesroll som designer. Den studerandes konstnärliga förmåga ska vidareutvecklas stimuleras och tränas med stöd av olika konstnärliga uttryck och arbetssätt exempelvis akvarell.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • argumentera för relevans för olika gestaltande processer utifrån ett designperspektiv.
  • reflektera kring en samtida yrkesroll som designer utifrån ett konstnärligt perspektiv.
  • självständigt planera och genomföra ett konstnärligt arbete i syfte att vidareutveckla sin konstnärliga förmåga.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier, workshops och handledda övningar individuellt och i grupp.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär. Presentationer samt inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan inte tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs då den har som mål att utgå ifrån den aktuella kunskapen och kompetensen hos den studerande.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.