"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analys inom fordonsdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Vehicle Design Analysis

Denna kursplan gäller: 2020-05-11 och tillsvidare

Kurskod: 5ID212

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-05-04

Innehåll

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i formaspekter som påverkar ett fordons utformning. Innehållet är uppdelat i två moduler:

Modul 1: Teori i fordonsdesign (1,5 hp)
Under modulen ges kunskap och tillfälle för reflektion detta genom en kombination av lektioner, seminarier och reflektionstillfällen kring faktorer som påverkar utformningen av ett fordon.

Modul 2: Modellering i lera (6 hp)
Studenten får under handledning lära sig olika tekniker som används i framtagning av en fysisk lermodell i den lera som används inom bilindustrin.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för den tradition, historia och de processer som inbegrips i utveckling av fordon.
  • Analysera de sociala, politiska och ekonomiska influenser som påverkar en hållbar utveckling av ett fordon.

Färdighet och förmåga

  • Skapa en fysisk modell i den lera som används inom fordonsindustrin med hänsyn till aspekter såsom definition av funktioner, ytkvalitet och genomförbarhet.
  • Tydligt beskriva sin designintention med hjälp av 2D visualiseringar, både innan och under tiden som modelleringsprocessen pågår.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera kring sitt eget lärande och konstnärliga utveckling, samt redogöra för egna framtida handlingsmönster utifrån insikter och återkoppling som erhållits under kursen.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall därutöver ha klarat av alla tidigare masterkurser på Masterprogrammet i transportdesign vid Designhögskolan i Umeå, eller kunna redovisa motsvarande kunskaper. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs via föreläsningar, studiebesök, seminarier och litteraturstudier.

Examination

Modul 1 examineras genom skriftlig uppgift. Modul 2 examineras genom färdigställande av en lermodell, med stöd av ett visuellt formunderlag samt genom muntlig presentation. För att erhålla godkänt betyg på kursen skall studenten ha fullgjort samtliga moment och uppgifter. På varje uppgift och moment, liksom på hel kurs, är de betyg som ges antingen Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blir godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur