"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Designprojekt 2, 9 hp

Engelskt namn: Design Project 2

Denna kursplan gäller: 2018-01-29 och tillsvidare

Kurskod: 5ID216

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-09

Innehåll

Projekttillämpning, 9 hp
Den studerande ges möjligheter att praktisera designprocessen och fördjupa sin förmåga att arbeta metodiskt med designrelaterade problemställningar i ett verklighetsperspektiv. I momentet arbetar studenterna i projektform med ett samtida komplext designproblem. Projektet genomförs i samarbete med extern part från exempelvis näringsliv eller myndighet. Studenterna arbetar både individuellt och i grupp.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Genomföra en muntlig argumenterande visuell presentation av genomförande och en väl gestaltad helhetslösning samt skriftligt kommunicera förutsättningar.

Färdighet och förmåga

Utföra ett problembaserat projekt i grupp eller enskilt tillsammans med ett samarbetsföretag eller organisation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över sin egen yrkesroll och yrkesidentitet utifrån samarbete med extern partner.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av projektarbete tillsammans med en extern partner. Handledning av industridesigner eller jämförbar disciplin.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär. Aktivt deltagande i projektarbetet i grupp i första delen som följs av ett fortsatt individuellt arbete. Kursen avslutas med en muntlig presentation och en individuell inlämning av rapport.

För att bli godkänd på kursen måste alla momenten i kursen vara genomförda och godkända. Betyget Godkänd (G) och Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt på Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Studenten kan inte tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs då det bygger på på individuella erfarenheter och resultat.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Referenslitteratur

Design : process och metod
Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
ISBN: 9789144108858
Se Umeå UB:s söktjänst

Design for product understanding : the aesthetics of design from a semiotic approach
Monö Rune G., Knight Michael, Monö Rune
1. ed. : Stockholm : Liber : 1997 : 168 s. :
ISBN: 91-47-01105-X (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst