"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt 2: Strategisk Design, 15 hp

Engelskt namn: Project 2: Strategic Design

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID228

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-05-04

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moduler, vilka syftar till att tillhandahålla kunskap och praktisk träning i varumärkesidentitet och strategisk design. 
 
Modul 1: Förstudie, varumärke och strategi 4,5 hp 
Kursens tre första veckor fokuserar på analys av ett befintligt varumärke och att praktisera strategisk design samt att använda verktyg för innovation som stödjer skapandet av en designbrief som stödjer de globala målen för hållbar utveckling. 
 
Modul 2: Kreativt projektarbete 10,5 hp 
Som svar på studenternas egna designbrief börjar idegenereringsfasen där kreativa verktyg används för att generera flera möjliga designförslag. Designförslagen ska uppfylla de önskade attributen för transportprodukten eller transportlösningen. Dessa alternativ skall diskuteras och ett väljas ut för ytterligare förfining i processen. Regelbundna handledningsseminarier och seminarier stöder elevernas lärande under processen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse 

  • Redogöra för vikten av varumärkesidentitet och strategiskt designtänkande i relation till globala mål för hållbar utveckling. 
  •  Analysera existerande varumärken och produkter utifrån kärnvärden och företagsidentitet samt sätta detta i relation till en analys av ett företags övergripande designstrategi. 

Färdighet och förmåga 

  • På ett övertygande sätt presentera ett förslag på en nytänkande transportlösning som är i linje med en strukturerad och motiverad designstrategi för antingen ett nytt eller ett befintligt varumärke. 
  • Skapa och framföra en engagerande och professionell presentation som motiverar utvecklingen av en transportprodukt eller transportlösning, Presentationen skall visa den slutliga designmanualen för ett designförslag eller den slutliga datorbaserade representationen av ett designförslag. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • Utvärdera hur konstnärliga, sociala och etiska frågor relaterar till varumärkesidentitet och strategisk design. 
  • Reflektera kring sitt eget lärande och konstnärliga utveckling, samt redogöra för egna framtida handlingsmönster utifrån insikter och återkoppling som erhållits under kursen. 

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare masterkurser inom programmet Transportdesign vid Designhögskolan i Umeå eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen. De delar där individuellt arbete utförs arbetar studenterna självständigt.

Examination

Modul 1 bedöms efter inlämning av en skriftlig och visuell projektbeskrivning Modul 2 examineras i seminarieform i slutet av kursen. Denna muntliga tentamen bygger på muntlig, skriftlig och visuell presentation av projektets resultat. 
 
För att få högskolepoäng för kursen måste studenten ha slutfört en projektbeskrivning, deltagit under seminarierna och presenterat visualiseringsmaterialet som beskriver hans eller hennes konkreta strategiska designförslag. 
Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) utgör en sammanfattning av resultaten inom de olika kursmomenten och ges först när den avslutande presentationen har godkänts.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 41

Referenslitteratur

Klein Naomi
This changes everything : capitalism vs. the climate
First Simon & Schuster hardcover edition : New York : Simon & Schuster : 2014 : 566 s. :
ISBN: 978-1-4516-9738-4
Se Umeå UB:s söktjänst