"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

CAID - Avancerad nivå, steg 1, 3 hp

Engelskt namn: CAID - Advanced level, step 1

Denna kursplan gäller: 2021-03-08 och tillsvidare

Kurskod: 5ID229

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-02-24

Innehåll

Datorstödd designteknik används inom industridesignområdet för att underlätta förståelsen kring en produkt och kommunikationen mellan ingenjörer, designers och andra deltagare i utvecklingsprocessen. Datorstödda metoder används under alla steg i designprocessen, från de tidiga kreativa stadierna till de högkvalitativa data som behövs som referens för tillverkning av en produkt. Syftet med kursen är att introducera CAID (Computer Aided Industrial Design) som ett verktyg för att testa och kommunicera designidéer och förslag. Kursen behandlar olika metoder som används för att skapa, använda och utveckla form och detaljer med hjälp av datorer. Genom att skapa virtuella 3D-modeller får eleverna möjlighet att generera presentationsmaterial i form av digitala bilder, utskrifter eller animationer.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Få kännedom om digitala modelleringsverktyg, metoder och avancerad teknik som kan hjälpa designprocessen.
  • Redogöra för vikten av en hälsosam arbetsmiljö, tidshanteringsförmåga och uppmärksamhet på ergonomi kring användning av datorer.

Färdighet och förmåga

  • Visa förmågan att självständigt hantera och tillämpa grundläggande verktyg som används för att generera virtuella tredimensionella modeller.
  • Experimentera med olika effekter i material, texturer och ljus för att kunna utvärdera formen på en tredimensionell modell på en hög nivå.
  • Självständigt skapa och visualisera enkla virtuella tredimensionella modeller från egna designs.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera kring sitt eget lärande och utveckling, samt redogöra för egna framtida handlingsmönster utifrån de insikter och återkoppling som erhållits under kursen.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och praktiska övningar under uppsikt av handledare. Eftersom undervisningen är av prövande karaktär är alla delar av kursen obligatoriska.

Examination

Examination sker som individuella praktiska tester, i närvaro av examinator, och presentation av resultatet från de tilldelade uppgifterna. För att bli godkänd på kursen måste studenten fullgöra samtliga övningar och obligatoriska uppgifter, vilka alla måste vara godkända. Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) ges för varje uppgift och del av kursen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.