"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

CAID - Avancerad nivå, steg 2, 4,5 hp

Engelskt namn: CAID - Advanced level, step 2

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 5ID230

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-11-19

Innehåll

Kursens allmänna mål är att förbereda för självständigt arbete med olika CAID-verktyg (Computer Aided Industrial Design). Studenterna kommer att utföra en mängd olika praktiska övningar och lära sig att skapa avancerade modeller med avseende på både arbetsflödeseffektivitet, kvantitativa och kvalitativa krav från specifika modelleringsuppgifter. Inkluderat är också instruktionen på hur man digitalt skannar fysiska objekt för att kunna använda dem som referens och att vidarebearbeta och förfina formen i specialiserad programvara. Studenterna tränas i presentationsmetoder inklusive 'virtual reality', animering och realtidsvisualisering. Kunskap om att skapa och exportera CAID-filer för fysisk modellering och snabb prototypning behandlas också under kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Arbeta självständigt med CAID-verktyg vid tillämpning av datorstödd designprocess, från tidig konceptmodellering till färdig prototyp.
  • Redogöra för vikten av en hälsosam arbetsmiljö, tidshanteringsförmåga och uppmärksamhet på ergonomi kring användning av datorer.

Färdighet och förmåga

  • Visa förmåga att uppnå en hög nivå av kontroll över verktyg som används för att generera virtuella tredimensionella modeller.
  • Belysa och skapa färger och texturer som simulerar formen på virtuella 3D-modeller.
  • Visualisera virtuella modeller i olika format och media; från stillbilder till presentation i realtid.
  • Planera och ta fram CAID-data för tillverkning av fysiska föremål.
  • Digitalisera (skanna) verkliga objekt eller detaljer för framtida arbete i den virtuella 3D-miljön.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Analysera ett tredimensionellt designmål och därifrån välja den relevanta strategin för att producera en digital modell.
  • Reflektera kring sitt eget lärande och utveckling, samt redogöra för det egna framtida handlingsmönstret utifrån de insikter och återkoppling som erhållits under kursen.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten ska ha avslutat kursen CAID-Avancerad nivå, steg 1 med godkänt resultat. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och praktiska övningar under uppsikt av handledare.
Eftersom undervisningen är av prövande karaktär är alla delar av kursen obligatoriska.

Examination

Examination sker som individuella praktiska tester, i närvaro av examinator, och presentation av resultatet från de tilldelade uppgifter. För att bli godkänd på kursen måste studenten fullgöra samtliga övningar och obligatoriska uppgifter, vilka alla måste vara godkända. Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) ges för varje uppgift och del av kursen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.