"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Färdigheter och tekniker, TD, 7,5 hp

Engelskt namn: Skills and Techniques, TD

Denna kursplan gäller: 2021-03-08 och tillsvidare

Kurskod: 5ID231

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-02-24

Innehåll

Kursen ger en introduktion till Designhögskolan och dess utbildningsresurser. Det ger också kunskap och övning av kärnkonstnärliga färdigheter som krävs inom transportdesignområdet.

Modul 1: Introduktionsvecka (1,5 hp)
En serie föreläsningar, aktiviteter och uppdrag ger alla nya studenter grundläggande information om kultur, rutiner, resurser och möjligheter som finns vid Designhögskolan.

Modul 2. Skissteknik och form (3 hp)
En intensiv övning av analoga och digitala skisstekniker ökar studenternas visuella kommunikationsförmåga såväl som deras förståelse av form som används för transportdesign.

Modul 3: Grundläggande färdigheter (3 hp)
Denna modul introducerar de tekniker och säkerhetsåtgärder som ska följas vid användning av modelltillverkningsverkstäder vid Designhögskolan.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Ingående redogöra för kulturen, anläggningarna och aktiviteter som utförs vid Designhögskolan.
  • Analysera volymer och proportioner för att känna igen och snabbt visualisera fordon från olika storlekar och typologier.
  • Ha noggrann kunskap om alla säkerhetsåtgärder som behövs vid användning av verktyg och maskiner i verkstad.

Färdighet och förmåga

  • Självständigt använda verkstadsmaskiner och utrustning utan tillsyn.
  • Arbeta med olika skisstekniker och form studier på tvådimensionella medier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Självständigt planera och definiera en grundläggande modellskapande strategi i dialog med verkstadstekniker.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar och handledning. Eftersom handledningen är av examinerande karaktär är alla delar av kursen där handledning finns är obligatoriska.

Examination

Examination i första och andra modulen baseras på inlämning av resultat från individuella eller gruppuppgifter. Den tredje modulen granskas utifrån praktiska tester som görs i närvaro av en examinator. För att bli godkänd på hela kursen måste alla de olika övningarna och obligatoriska uppgifterna vara genomförda och inlämnade för godkännande. Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) ges för varje uppgift och del av kursen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 41

Referenslitteratur

Sapiens : a brief history of mankind
Harari Yuval Noah, Purcell John, Watzman Haim
London : Vintage Books : [2015] : x, 498 p. :
ISBN: 978-0-09-959008-8
Se Umeå UB:s söktjänst