"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Form i transportdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Form in Transportation design

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5ID233

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-03

Innehåll

Kursen ger en grund för avancerade studier inom området formlära i samband med transportdesign.

Modul 1: Formexperiment (4,5 hp)
Detta moment innehåller flera korta praktiska övningar, där studenterna arbetar för att utforska formuttryck och deras semantik. Detta görs främst med bildmaterial och fysiska eller digitala skulpturer. Studenterna introduceras till relevanta arbetsmetoder och stimuleras att intensivt kommunicera om form.

Modul 2: Kreativt projektarbete (3 hp)
Detta moment innehåller design- och formteori, där studenterna arbetar med att analysera och utforma en produkt som innehåller det formspråk och de referenser som de experimenterade med under den första delen av kursen. Resultaten presenteras med två- och tredimensionellt visualiseringsmaterial.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för betydelsen av effektiv kommunikation vid utveckling av form.

Färdighet och förmåga

  • Föreslå skulpturer och visualiseringsmaterial som innefattar överväganden i formlära.
  • Beskriva form med hjälp av avancerade och engagerande språk, både muntligt och skriftligt format.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Skapa personlig reflektion av form och dess syfte på en produkt.
  • Utforska förhållandet mellan estetiskt uttryck och hållbarhet.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design.. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare masterkurser i programmet Transportation design vid Designhögskolan i Umeå. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar och handledning. Eftersom handledningen är av examinerande karaktär, alla delar av kursen där handledning finns är obligatoriska.

Examination

Examination i första och andra modulen baseras på inlämning av resultat från individuella uppgifter eller gruppuppgifter. Om flera studenter genomför uppgifter tillsammans ska individuell bedömning säkerställas. För att bli godkänd på hela kursen måste alla de olika övningarna och obligatoriska uppgifterna vara genomförda, inlämnade och godkända. På var och en av de två modulerna samt för kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.