"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grafisk form och uttryck, 7,5 hp

Engelskt namn: Graphic Designs and Expressions

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5ID236

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-03

Innehåll

Kursen ger praktisk träning i att tillämpa grafisk formgivning och varumärkens estetik för applicering i grafiska användargränssnitt.

Modul 1: Grundläggande formgivning av grafiska användargränssnitt  (3 hp)
Ett individuellt projekt där studenterna utgår från ett givet varumärke med särpräglad grafisk estetik, och applicerar det på en nyskapande digital produkt inom ett annat format.

Modul 2: Mjukvaruprototyper (1,5 hp)
Denna modul ger en översikt om aktuella verktyg för mjukvaruprototyper och ger möjlighet till träning i dessa genom praktiska övningar.

Modul 3: Grafiskt profilprogram för interaktiva medier (3 hp)
Här ges studenterna tillfälle att utforska grafisk formgivning, typografi och andra grafiska element för att skapa ett grafisk profilprogram för digitala medier för en fiktiv organisation, med utgångspunkt från dess kärnvärden som tydligt ska speglas i det slutliga profilprogrammets visuella uttryck.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för grundläggande metoder för formgivning och utvärdering av grafiska användargränssnitt.
  • Beskriva grundläggande principer för typografi och grafisk formgivning kopplat till grafiska användargränssnitt.

Färdighet och förmåga

  • Använda skissprototypmetodik för utveckling och utvärdering av ett grafisk användargränssnitt.
  • Visa förmåga att självständigt kunna skapa och manipulera grafiska element för användargränssnitt.
  • Visa förmåga att animera ett grafisk användargränssnitt med hjälp av relevanta digitala verktyg.
  • Tillämpa en designprocess för att applicera ett givet grafisk formspråk på en produkt.
  • Översätta textbaserade kärnvärden till grafiska uttryck.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Utvärdera grafiska användargränssnitt med hänsyn till tillgänglighet, användbarhet och estetik.
  • Självständigt reflektera kring kärnvärden hos en produkt eller tjänst, och hur dess grafiska speglingar skulle kunna tolkas och påverka andra.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Dessutom krävs betyget Godkänd (G) i samtliga föregående kurser inom masterprogrammet Interaction Design vid Designhögskolan. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar och handledning.

Examination

Examination i första och tredje modulen baseras på inlämning av resultat från individuella uppgifter. Den andra modulen genomför studenterna i egen takt och examineras via självtest. För att bli godkänd på hela kursen måste alla de olika övningarna och obligatoriska uppgifterna vara genomförda, inlämnade och godkända. På var och en av de tre modulerna samt för kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot
det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.