"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Upplevelseprototyper, 7,5 hp

Engelskt namn: Experience Prototyping

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 5ID239

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-03

Innehåll

Kursen ger introduktion till relevant teknik och tekniker för prototyping av upplevelser med interaktiv teknik. Den ger praktisk erfarenhet av tekniker och metoder för att skapa, utforska och kommunicera upplevelser med interaktiva system samt introducerar olika tekniska aspekter av interaktiva system.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Beskriv grundläggande komponenter i interaktiva system.
  • Förklara hur relevanta interaktionstekniker fungerar i princip.
  • Beskriv grundläggande delar hos upplevelseprototyper.

Färdighet och förmåga

  • Använd prototypmetodik för utveckling och utvärdering av interaktiva upplevelser.
  • Visa självständig förmåga att skapa möjligheter för användarupplevelser med interaktiva system.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Utvärdera upplevelseprototyper med avseende på beteendet hos tekniska element i interaktiva system.
  • Reflektera över betydelsen av upplevelseprototyper för interaktionsdesignprocessen.
  • Reflektera över estetiska värden vid interaktion med upplevelseprototyper.
  • Utvärdera upplevelseprototyper utifrån aspekter kring hållbarhet och tillgänglighet.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha uppnått betyget Godkänd (G) i samtliga föregående kurser inom masterprogrammet Interaction Design vid Designhögskolan i Umeå, eller kunna redovisa motsvarande kunskaper. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar och handledning. Eftersom handledningen är av examinerande karaktär, alla delar av kursen där handledning finns är obligatoriska.

Examination

Examination baseras på inlämning av resultat från individuella uppgifter. För att bli godkänd på hela kursen måste alla de olika övningarna och obligatoriska uppgifterna vara genomförda, inlämnade och godkända. På var och ett av de olika övningarna och uppgifterna samt för kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot
det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.