Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Formgivning och visuell kommunikation, 30 hp

Engelskt namn: Design och Visual Communication

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 5ID241

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-15

Innehåll

Kursen är en fördjupning av formgivningsprocessen med fokus på designämnets konstnärliga, kreativa och praktiska sidor, med fokus på både traditionell och nyskapande tredimensionell formgivning och konstnärlig träning (exempelvis gestaltning, materiallära, grundläggande 3D-modellering i datormiljö, m.m.).

Under kursens gång vidareutvecklar studenten färdigheter och förståelse för formgivning och gestaltning samt kommunikation av detta.
Studenten utforskar också utvecklingen av ett eget formuttryck.
Under kursens gång bygger studenten en personlig portfölj med arbetsprover för att till exempel kunna söka designutbildningar och andra konstnärligt baserade utbildningar.

Modul 1 - Formgivning 15 hp
Modulen är en fördjupning i formgivningsprocessen. Under modulens gång så utförs projekt med fokus på processen och utforskande av uttryck och gestaltning. Modulens syfte är att studenten i projektform kan utforska formgivningsprocessen under handledning för att utveckla färdigheter att strategiskt utforma ett objekt med önskad effekt mot en tänkt publik.

Modul 2 - Visuell kommunikation 15 hp
Modulen är en fördjupning i visuell kommunikation. Under modulens gång så utförs projekt med fokus på kommunikation av det valda uttrycket. Modulens syfte är att studenten i projektform kan utforska den visuella kommunikationen av sitt projektarbete utifrån en tänkt publik.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Visa praktisk förståelse och förmåga att använda olika förhållningssätt, verktyg och kreativa metoder i formgivningsprocessen med informationsinsamling, idégenerering, formutveckling och slutförandet av en konceptuell formgivningslösning.
Färdigheter och förmåga
 • Under handledning tillämpa formgivningsprocessen i ett projekt, med syfte att praktisk utforska idéer och uttryck.
 • Uppvisa färdigheter i tids- och projekthantering genom att hålla deadlines och genomföra specificerade uppgifter.
 • Redogöra för och tillämpa grundläggande digitala tekniker och verktyg, för formgivning och gestaltning.
 • Utforska verktyg, metoder och formelement för att uppnå ett personligt formuttryck.
 • Skapa kreativa och kvalitativa formförslag för tvådimensionell gestaltning.
 • Skapa kreativa och kvalitativa formförslag för tredimensionell gestaltning.
 • Presentera process och resultat muntligt på ett argumenterande och övertygande sätt.
 • Uppvisa fördjupad färdighet i att kunna kommunicera sin formgivningsprocess och slutresultat av projekt i en portfolio innehållande egna arbetsmetoder, styrkor och färdigheter.
Värderingsförmåga och förhållningsätt
 • Redovisa för och reflektera över vilka metoder och verktyg som använts samt dess inverkan på processen och resultatet.
 • Analysera och reflektera över sin arbetsprocess och resultat.
 • Kritiskt kunna bearbeta, analysera och modifiera sin portfolio utifrån en tänkt publik.
 • Analysera och diskutera olika formuttryck och relatera det till en samtida kontext och personligt formuttryck.
 • Reflektera kring sitt eget lärande och utveckling.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, kursen Grunder i formgivning, 30 hp eller motsvarande. Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs form av föreläsningar och praktiskt arbete, självständigt kunskapsinhämtande och eget projektarbete. Detaljer anges i den specifika projektbeskrivning som presenteras vid modulstarterna.

Examination

Examination av modul 1 och modul 2 sker i form av presentationer - muntliga, visuella och skriftliga. För att bli godkänd på kursen måste studenten framställt en godkänd projektbeskrivning, deltagit i presentationer och lämnat in det slutliga visuella presentationsmaterialet.
På både Modul 1 och Modul 2 ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På kursen som helhet ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget på hela kursen utgör en sammanfattning av resultaten från de olika kursmodulerna.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.