"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Designpresentation 1, 9 hp

Engelskt namn: Design Presentation 1

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5ID243

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-08

Innehåll

Kursen introducerar grundläggande metoder och tekniker för att kommunicera med olika visuella och textbaserade tekniker som fotografering, videoupptagning, muntlig presentation och skriftliga redogörelser och rapporter. I kursen introduceras även bildbehandling i mjukvaruprogram för dator samt tillhörande utrustning för presentation av skriftligt och visuellt material. I kursen ska studenten träna sig att reflektera över det visuella och textbaserade material det arbetat med. Den individuell portfölj utvecklas som ett kommunikationsverktyg för att beskriva sin kompetens och kunskapsnivå.

Modul 1. Datorteknik, 1.5 hp
I modulen ingår grundläggande träning i mjukvaruprogram som stöder text- och visuellt arbete inom designprojekt samt grundläggande introduktion i utrustning som krävs för att genomföra detta.

Modul 2. Bildteknik, 3 hp
I modulen ingår digital fotografering, videoupptagning och manipulering av bilder i digital miljö.

Modul 3. Muntlig och skriftlig kommunikation, 3 hp
I modulen ingår grundläggande träning att planera och genomföra en muntlig presentation av ett projekt. I modulen ska den studerande även träna sin grundläggande kunskap att planera dokumentering av ett projekt och sedan i text och med bilder beskriva ett utfört designarbete på ett vedertaget sätt.

Modul 4. Designkommunikation, 1,5 hp
I modulen utvecklas individuell portfölj som ett kommunikationsverktyg för att beskriva sin kompetens och kunskapsnivå. I modulen ingår att studenterna reflekterar över design och yrkeskompetens i ett samtidsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Presentera grundläggande moment av ett designprojekt med en muntlig argumenterande presentation inför grupp.
  • Tillämpa ett grundläggande akademiskt tillvägagångssätt i en visuell och skriftlig rapport.

Färdighet och förmåga

  • Producera enklare visuella och textbaserade arbeten med stöd av vald mjukvara.
  • Utföra enklare videoupptagningar och sammanställa en video för presentation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över hur man ska personifiera en individuell portfölj i ett samtids- och designperspektiv.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, och skriftliga uppgifter individuellt samt övningar enskilt och i grupp.

Examination

Modul 1 Datorteknik: Examination sker genom löpande genom övningar av prövande karaktär och ligger till grund för den muntliga delen av modul 4.
I modul 2, Bildteknik, sker examinationen av moment i praktiska övningar som redovisas under kursens gång, Här ska studenten sammanställa en video för presentation och ett visuellt, textbaserat arbete baserat på aktuella programvaror.
Vid examination av modul 3, Muntlig och skriftlig kommunikation, så sker den muntliga vid del och slutpresentation av designprojekt 1. Den skriftliga delen sker i en bedömning av en grundläggande akademiskt visuell och skriftlig rapport över designprojekt 1 som studenten lämnar in.
I modul 4, Designkommunikation, skapar studenten grunden till en personlig portfolio där designprojekt 1 ligger till grund för arbetet.

För att bli godkänd på kursen måste alla moduler i kursen vara genomförda med godkänt resultat. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje modul samt för kursen som helhet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.