"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design för framtiden 1, 1,5 hp

Engelskt namn: Design For the Future 1

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5ID244

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-09

Innehåll

I kursen ska den studerande kritiskt reflektera över kommunikation och utförande av olika inriktningar av design som disciplin och hur designrelaterade problemställningar kommuniceras genom en utställning.

Studenten ska kritiskt granska och jämföra hur olika inriktningar av design som disciplin kommuniceras samt reflektera över det, från ett framtidsperspektiv på design. I kursen ingår även att reflektera över hur designprojekt kommuniceras för att skapa förståelse för en anonym betraktare i en offentlig utställning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Självständigt kritiskt granska och jämföra olika designdiscipliner samt skriftligt beskriva detta.

Färdighet och förmåga

  • Kunskaper och färdigheter i relation till framtida tendenser och utvecklingsområden inom designutbildning och designprofession.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Självständigt reflektera över och skriftligt beskriva hur designprojekt kommuniceras genom en utställning.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, handledning, och eget arbete såväl individuellt som i grupp, workshops, presentationer och designutställning. Undervisningen kan ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom närvaro och genom aktiv medverkan i praktiska seminarier, workshops, övningar samt aktivt deltagande vid en designutställning.

Varje moment i kursen bedöms med något av omdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U). På kursen som helhet sätts något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd (G) på kursen som helhet krävs att samtliga moment har omdömet Godkänd (G).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.