"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktik i interaktionsdesign, 30 hp

Engelskt namn: Practice in Interaction design

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5ID245

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-08-10

Innehåll

Kursen är uppbyggd i 3 steg, där nutida praktik- och arbetsrelaterade situationer utforskas genom förståelse, analyser, diskussioner och erfarenheter av praktiskt deltagande i professionella designsammanhang. Praktisk erfarenhet jämförs med designteori, och studenter reflekterar kritiskt över sina observationer under perioden. Distanshandledning och delmål stödjer skapandet av en skriftlig rapport för inlämning vid kursens slut. Handledning genom skriftliga uppgifter guidar studenten i skapandet av ett förslag till examensarbete på masterprogrammet i interaktionsdesign.
 
Steg 1. Tidiga reflektioner (7,5 hp)
Den första fasen består av att bygga upp kunskap om och förståelse för en professionell designpraktik. Observationer av företagskultur, -identitet, -struktur samt roller och metoder som upplevs på arbetsplatsen sammanställs i en skriftlig rapport och används i en personlig reflektion om dess relation till den faktiska kreativa uppgiften/uppgifterna som studenten ska utföra i inledningsfasen av praktiken.
 
Steg 2. Designteori och praktik (15 hp)
Under denna fas av kursen kommer studenten att utöka sin kompetens och sina färdigheter genom att utföra designarbete och jämföra ytterligare insikter från litteraturstudier med erfarenheter från designpraktiken. Resultatet är en andra reflekterande text som bifogas den skriftliga rapporten.
 
Steg 3. Framtidspraxis (7,5 hp)
Kursens sista fas handlar om att slutföra praktiken på företaget, samt att parallellt reflektera över framtiden för området interaktionsdesign och rollen som designer i förhållande till industri och samhälle. Studentens värderingar och ambitioner kommer då att bidra till att identifiera och uttrycka mål och önskemål för både personlig utveckling och ämnesutveckling under det kommande examensprojektet. Denna avslutande reflekterande text, tillsammans med en utvärdering utfärdad av studentens mentor hos företaget, fungerar som slutsats för rapporten.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse

  • Överblicka och reflektera över insikter rörande samtida yrkesutövning.
  • Relatera till komplexa problem och situationer som kan finnas vid yrkesutövning.

Kompetens och färdigheter

  • Lägga fram egna idéer med personligt uttryck och avancerade konstnärliga färdigheter för att lösa de kreativa utmaningar som företaget föreslår.
  • Presentera eget arbete genom muntlig, visuell, skriftlig eller annan relevant form, i dialog med medarbetare på företaget.
  • Visa på kompetens och kunskap att kunna arbeta självständigt i en yrkessituation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Göra bedömningar inom fältet interaktionsdesign på grundval av relevanta konstnärliga, sociala och etiska frågor, och använda bedömningarna i formulerandet av ett förslag till det kommande examensprojektet.
  • Identifiera behovet av ytterligare kunskaper och kompetensutveckling och ta eget ansvar för kontinuerligt lärande.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten ska dessutom ha genomgått alla tidigare kurser inom Masterprogrammet i interaktionsdesign vid Designhögskolan i Umeå. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av litteraturstudier, personlig reflektion med stöd av distanshandledning och praktisk träning i en professionell designmiljö. Studiespråk är engelska.

Examination

Examinationen består av inlämning av en skriftlig rapport innehållande analyser och kritiska reflektioner om praktikperioden (sektioner 1-3), med stöd av muntlig och visuell presentation av studentens personliga ståndpunkt om nutida designpraxis, möjliga framtida roller i den och förhållandet mellan dessa och det kommande examensprojektet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För att bli godkänd på kursen måste studenten fullgöra samtliga övningar och obligatoriska uppgifter, vilka alla måste vara godkända. Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) ges för varje uppgift och del av kursen.
För studenter som ej blivit godkända vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande kan inte tillämpas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.