"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmiljökemi, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Occupational Chemistry

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 5KE129

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-04-18

Innehåll

Kursen ger kunskaper om risker och åtgärder rörande kemisk och mikrobiologisk exponering. Ämnen som kemiska hälsorisker, toxikologi, mätstrategier, mätmetoder, provtagnings - och analysutrustningar för exponerings- och åtgärdsmätningar, mätbedömningar, produkt- och hanteringskontroll, lagar och förordningar, gränsvärdessättning, normer och standardiseringar, samt åtgärder kommer att behandlas. Studenterna får också öva riskbedömning och planering av arbetsmiljömätning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna visa: • kunskap om kemiska och mikrobiologiska agens inverkan på människan • kunskap om hur dessa miljöfaktorer kan mätas, värderas och åtgärdas • kunskap om för kursen relevanta lagar och förordningar som reglerar arbetsplatsrelaterad hantering av kemiska och biologiska agens • förmåga att planera, genomföra samt rapportera arbetsmiljömätningar avseende kemiska arbetsmiljörisker. • insikt om samband mellan produktion, arbetsmiljö och yttre miljö.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen inom det teknisk-naturvetenskapliga området om minst 180 hp, samt En A, Kemi B och Sv B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs webbaserat på distans med självstudier men innehåller även närvarobaserad undervisning framför all vad avser laborativa moment

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels i form av redovisning av gruppdiskussioner och dels i form av skriftligt prov vid kursens slut. Examinator utses av Kemiska institutionens styrelse. Betyg på kursen sätts först när både prov och rapporter är godkända. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Studerande som underkänts två gånger i prov på kursen av samma lärare har rätt att hos Kemiska institutionens prefekten begära att annan lärare utses till examinator för honom/henne. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 36

Kemisk yrkes- och miljöhygien : att identifiera, mäta och eliminera kemiska riskfaktorer i arbetslivet
Krook Karl, Levin Jan-Olof
2. uppl. : Solna : Arbetslivsinstitutet ;a Stockholm :b Prevent : cop. 2006 : 152 s. :
ISBN: 91-7522-988-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar : Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Solna : Arbetsmiljöverket : 2005 : 120 s. :
http://www.av.se/regler/afs/2005_17.pdfz Fulltext