"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad miljökemi, 15 hp

Engelskt namn: Advanced environmental Chemistry

Denna kursplan gäller: 2017-12-11 och tillsvidare

Kurskod: 5KE177

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-01-10

Innehåll

Kursen behandlar organiska och oorganiska substanser i miljön, källor och utsläpp, sanering, fördelning, omvandling och öde i miljön samt deras miljöpåverkan och hälsoeffekter på människa. Kritiska miljökemiska processer i biota, mark, sediment, vatten och luft studeras experimentellt och teoretiskt med avseende på föreningarnas kemiska strukturer och egenskaper. Kursen introducerar också hållbarhet, livscykelanalys och riskbedömning med relevanta metoder, processer och lagstiftning. Kursen ger exempel på hur provtagning och efterföljande kemisk analys kan användas för att studera och följa processer i miljön, samt hur dessa processer kan modelleras teoretiskt med hjälp av datorprogramvara. Den täcker analytiska metoder såsom induktivt kopplad plasmamasspektrometri (ICP-MS), vätskekromatografi (LC), gaskromatografi (GC), och masspektrometri (MS), som individuella tekniker eller i kombination. Kursen avslutas med ett självständigt projekt där studenterna i små grupper utför en miljöstudie  som inkluderar provtagning, provbehandling, analys, databehandling, rapportskrivning och muntlig presentation.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 

  • kategorisera, jämföra och diskutera relevanta emissionsvägar och källor i emissionsscenarier som involverar emissioner av kemikalier
  • förklara, utvärdera och diskutera hur man tar representativa prover med olika provtagningsmetoder.
  • förklara transport-, ackumulerings- och omvandlingsprocesser för organiska och oorganiska föreningar i miljön, baserat på deras kemiska egenskaper
  • förklara grundläggande fysiska principer för de olika analysmetoder som ingår i kursen, samt hur mätdata baseras på dessa
  • beräkna utfallet av miljöprocesser i vattenlösning med hjälp av termodynamiska data
  • kritiskt granska och tolka experimentella data samt data från datormodelleringar
  • beskriv hur riskbedömningar utförs med olika steg från exponering till effekt
  • diskutera livscykelanalys och hållbarhetsaspekter kopplade till kemikalier och resursnyttjande
  • självständigt och inom givna tidsramar, förklara och kritiskt diskutera komplexa miljökemiska principer, problem och forskningsresultat som ligger inom kursens innehåll, både muntligt och skriftligt
  • självständigt planera och praktiskt genomföra en miljöstudie som inkluderar provtagning, provhantering, analys och kvalitetskontroll

Behörighetskrav

90 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet kemi, eller motsvarande samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är i huvudsak baserad på studentaktivt lärande, vilket inkluderar casediskussioner och seminarier, självstudiesessioner, projektarbete, problembaserat lärande (PBL), tutorials, och praktiskt arbete under laboration och provtagning. Rapporter presenteras muntligt och skriftligt.
 

Examination

Kursen examineras genom skriftliga rapporter och deltagande i obligatoriska seminarier, så väl som fältprovtagning och laborativt arbete (frånvaro från moment likaställs med bedömningen Underkänd).  På de skriftliga rapporterna ges bedömning Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På hela kursen ges ett av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen måste alla examinationsmoment och obligatoriska moduler vara godkända. För VG krävs att alla examinationsmoment och obligatoriska moduler är godkända samt betyget VG på slutrapporten. Den som blir godkänd på en examination får inte göra om den för att få en högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till Kemiska institutionen.

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Examination baserad på denna kursplan garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.