"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän kemi, 7,5 hp

Engelskt namn: General Chemistry

Denna kursplan gäller: 2019-03-11 och tillsvidare

Kurskod: 5KE184

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-19

Innehåll

Kursen behandlar allmänna kemiska grundbegrepp såsom periodiska systemets uppbyggnad, nomenklatur, stökiometri, allmänna gaslagen, kemiska reaktionsformler, kemisk omsättning, kemisk reaktionshastighet och jämvikt, akvatisk kemi med tillämpning på syror och baser, metallkomplexbildning, utfällning och korrosion. Kursen innehåller också ett laborativt moment och ger en god grund för fördjupade studier inom teknisk processkemi.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för systematiken i det periodiska systemets konstruktion
  • namnge de vanligaste kemiska elementen, jonerna och kemiska föreningarna
  • balansera kemiska formler samt utföra kvantitativa beräkningar utifrån dessa 
  • redogöra för de behandlade reaktionstyperna
  • redogöra för modeller som ligger till grund för begreppen kemisk kinetik och kemisk jämvikt
  • utföra kvantitativa beräkningar utgående från hastighets- och jämviktskonstanter
  • utvärdera försöksdata och presentera resultaten, i en skriftlig rapport

Behörighetskrav

Introduktionskurs till processoperatörsyrket (5KE183) och Algebra och analys för processoperatörer (5MA193).

Undervisningens upplägg

Undervisningen baseras huvudsakligen på kurslitteraturen och är webbaserad. Via kurswebben får studenterna tillgång till läsanvisning, inspelade föreläsningar, frågeforum och lärarledda frågestunder. Inlämning av examinerande moment i form av laborationsrapporter och onlinetester sker också via kurswebben. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
individuella onlinetester
individuella skriftliga laborationsredogörelser
individuell skriftlig tentamen 
Den skriftliga tentamen bedöms med något av resultaten 3, 4, 5 eller underkänt (U). Kursens övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).
 
Betyg på kursen beslutas först när samtliga prov är bedömda. Kursen betygsätts med något av betygen 3, 4, 5 eller underkänt (U). För avklarad kurs skall samtliga examinerade moment vara godkända och slutbetyget 3, 4 eller 5 sätts baserat på resultatet på den skriftliga tentamen. Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på momentets samtliga prov.
 
Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Kemiska institutionen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund och avancerad nivå (FS 1.1-50115).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.