Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande miljökemi, 15 hp

Engelskt namn: Fundamental Environmental Chemistry

Denna kursplan gäller: 2020-02-03 till 2021-01-10 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5KE187

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-02-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-02-11

Innehåll

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ämnet miljökemi, inklusive en översikt av miljökemiska begrepp och definitioner. Kursen kommer att beskriva och problematisera kemiska reaktioner och processer som sker i vår omgivning, samt kemiska aspekter på miljöproblem. Kursen behandlar organiska och oorganiska ämnens struktur och egenskaper, källor och utsläpp, spridning, fördelning och omvandling i miljön, ämnens metabolism samt kemisk analys. Kritiska miljökemiska processer i biota, mark, sediment, vatten och luft studeras och diskuteras med utgångspunkt i föreningarnas kemiska strukturer och egenskaper. Särskilt fokus läggs på miljökemiska aspekter förknippade med svårnedbrytbara organiska miljögifter. Vidare behandlas avfallsproblematik, resursnyttjande ur ett hållbarhetsperspektiv, och grön kemi. Kursen ger även exempel på hur provtagning och efterföljande kemisk analys kan användas för att studera och följa processer i miljön.
Kursen utgör en bas för fortsatta studier inom ämnet miljökemi, för framtida miljörelaterat kemiskt arbete, samt som en bas för undervisning i ämnet i grundskolan och gymnasiet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
  • beskriva och diskutera de naturliga och antropogena processer som orsakar de miljöproblem som behandlas inom ramen för kursen, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att för att begränsa och motverka skadeverkningarna av dessa miljöproblem.
  • redogöra för och resonera kring centrala begrepp och definitioner inom miljökemi.
  • kategorisera, jämföra och förklara miljökemiskt relevanta organiska (exv dioxiner, PCBer, PAHer) och oorganiska (exv tungmetaller) miljöföreningars struktur, funktion, bildning, transport, omvandling och förekomst i miljön utifrån kemiska egenskaper.
  • redogöra för principer och användningsområden för de vanligast förekommande analysteknikerna för organiska och oorganiska miljöföroreningar och diskutera val av analysteknik utifrån miljökemiska frågeställningar.
  • känna till och kunna resonera kring miljökemiska utmaningar kopplade till avfall, kemikalier och resursnyttjande, och hur grön kemi kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av resurser.
  • självständigt och inom givna tidsramar, förklara och kritiskt diskutera miljökemiska principer, problem och forskningsresultat som ligger inom kursens innehåll, både muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav

30 hp kemi samt engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans och med 50% studietakt. Undervisningen är i huvudsak baserad på studentaktiva lärandemetoder vilket inkluderar självstudier, online-föreläsningar, inlämningsuppgifter, samt projektarbete. Projektarbetet är individuellt och redovisas muntligt och skriftligt. Alla schemalagda aktiviteter, exv redovisning av projektarbetet, hålls via kursplattformen eller andra onlinefunktioner.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen, muntlig och skriftlig presentation av projektarbetet, samt genom inlämningsuppgifter. På den skriftliga tentamen ges bedömning Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På projektarbetet ges bedömning Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På inlämningsuppgifterna ges bedömning Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges ett av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen måste alla examinationsmoment vara godkända. För VG krävs bedömningen VG på projektarbetet samt minst G på resterande examination. Den som blir godkänd på en examination får inte göra om den för att få en högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till Kemiska institutionen. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.