"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grön kemi och bioprocessteknik, 15 hp

Engelskt namn: Green chemistry and bioprocess technology

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 5KE194

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-09-01

Innehåll

Kursen är uppdelad i två delar:  Kursdel 1 "Grön syntes av cellulosaderivat" och Kursdel 2 "Grön bioprocessteknik". 
I kursdelen "Grön syntes av cellulosaderivat" ges en fördjupning om kemiska katalysatorer och processer för effektiv produktion av specialkemikalier som har många tillämpningsområden för produktion av industriella kemikalier. Målsättningen är att lära känna till hur dessa processer fungerar, vilka katalytiska egenskaper behövs för syntes av dessa material och hur reaktortekniken fungerar.
I "Grön bioprocessteknik" ges en fördjupning om kemiska och biokemiska processer för omvandling av förnybara råvaror. I denna del av kursen är tonvikten på processer som inkluderar delsteg där biokatalysatorer, som enzymer och mikroorganismer, används och på hur komponenterna i lignocellulosa och algbiomassa kan förädlas till olika slags produkter.
Kursen avslutas med skriftliga rapporter och en muntlig presentation samt opponering av varandras arbeten.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:

 •  identifiera och försvara metoder för gröna och ekonomiska sätt att producera cellulosaderivat utifrån de senaste forskningsrönen.
 • jämföra och välja ut de reaktionsbetingelser som leder till en lyckad syntes av cellulosaderivat 
 • definiera och argumentera för vilka katalytiska egenskaper som är relevanta för derivatisering av cellulosa
 • definiera de vanligaste cellulosaderivaten och vilka reaktanter som behövs för tillverkning av dessa.
 • känna till och använda analysmetoder för identifiering av syntesprodukter samt hur kemiska reaktorer används. 
 • beskriva hur olika slags enzymer och mikroorganismer kan användas för förädling av förnybara råvaror i form av lignocellulosa och algbiomassa
 • diskutera förädlingsvägar för cellulosa, hemicellulosa, lignin och extraktivämnen till bio-baserade produkter som kan ersätta fossila bränslen och material  
 • utvärdera och diskutera fördelar, begränsningar samt hållbarhetsaspekter för nya metoder inom grön kemi och bioprocessteknik.
 • demonstrera muntlig och skriftlig kapacitet att presentera och diskutera sina resultat på ett analytiskt och kritiskt sätt gentemot existerande kunskap. 

Behörighetskrav

Minst 15 hp på avancerad nivå i kemi samt kurserna: "Bioresursteknik 3: grön processkemi 1" (5KE159) och "Naturproduktkemi och vedkemi" (5KE160) eller motsvarande kunskaper inhämtade inom akademi eller industri.

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar lektioner, laborationer och är delvis "case"-baserad. Kurslitteraturen (i huvudsak vetenskapliga rapporter) inhämtas genom självstudier som redovisas och diskuteras i återkommande gruppsammankomster. I varje kursdel ingår en laborativ del som ska redovisas muntligt och skriftligt. De obligatoriska momenten på kursen är gruppsammankomsterna och de laborativa momenten.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.
Kursdel 1: Grön syntes av cellulosaderivat 
Momentet examineras genom följande prov:

 • muntlig examination genom aktivt deltagande i gruppsammankomster
 • individuell skriftlig rapport knutet till ämnesinnehållet i momentet. 
 • gruppvis muntlig presentation av rapporten

Kursdel 2: Grön bioprocessteknik 
Momentet examineras genom följande prov:

 • muntlig examination genom aktivt deltagande i gruppsammankomster
 • individuell skriftlig rapport knutet till ämnesinnehållet i momentet. 
 • gruppvis muntlig presentation av rapporten

För båda kursdelarna gällar att den muntliga presentationen av rapporten och den muntliga examinationen vid gruppsammankomsterna bedöms enbart med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). De individuella skriftliga rapporterna bedöms med något av resultaten 5 Med beröm godkänd, 4 Icke utan beröm godkänd, 3 Godkänd och U Underkänd 

Gemensamma examinationsbestämmelser för betyg på kurs
Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda och bedömningarna på båda kursdelarna är beslutade. Slutbetyget baseras på betyget av de individuella rapporterna och viktas enligt:
Individuell raport 1 Individuell raport 2 Muntlig presentation Viktat slutbetyg på kurs
5                            5                             G                               5 
5                            4                             G                               5
5                            3                             G                               4
4                            4                             G                               4
4                            3                             G                               3
3                            3                             G                               3
Student som på någon del erhållet ett underkänt (U) resultat erhåller slutbetyget Underkänd (U).

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett så kallat uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid kemiska institutionen.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.