Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kemi baskurs I, 7,5 fup

Engelskt namn: Chemistry Basic Course I

Denna kursplan gäller: 2014-12-15 till 2019-09-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5KX000

Förutbildningspoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Förutbildning

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-09-02

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-12-19

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande behörighet till fortsatta studier där gymnasiets Kemi 1 eller Kemi A utgör en behörighetsgrund. Kursen omfattar två moment:
Moment 1: Teori, 6 högskolepoäng
Moment 2: Laborationer, 1.5 högskolepoäng

Kursen behandlar materiens indelningar i blandningar och rena ämnen. Kunskapen om atomens uppbyggnad är utgångspunkt för en djupare förståelse av ämnens egenskap, struktur och funktion och dessa egenskaper kopplas till periodiska systemets uppbyggnad. Kemisk bindning är ett centralt begrepp för att förstå skillnaden i egenskaper mellan joner, metaller och molekylföreningar där några ämnesklasser studeras särskilt. Vidare ingår stökiometri med enklare kemiska beräkningar.  Syror och baser, pH begreppet, oxidation och reduktion, redoxreaktioner och energiomsättning vid kemiska reaktioner är andra begrepp som behandlas under kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • redogöra för grundläggande kemiska begrepp, atomers uppbyggnad och olika typer av kemiska bindningar
 • tillämpa sina kunskaper inom kemisk bindning och molekylers struktur för att förutsäga ämnens kemiska och fysikaliska egenskaper
 • skriva reaktionsformler och utföra enklare stökiometriska beräkningar utgående från dessa
 • förklara skillnaden mellan starka och svaga syror, kemiska ämnens syra/bas och redoxkaraktär samt tillämpa elektrokemiska reaktioner
 • genomföra enklare kemiska experiment på ett ur säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt
 • tolka och redovisa experimentella resultat både skriftligt och muntligt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och workshops, varvat med laborationer. Deltagande i laborationer och workshops samt därmed integrerad undervisning är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen (Moment 1), dels genom skriftliga och/eller muntliga redovisningar av laborationer (Moment 2). På teorimomentet ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På laborationsmomenten ges endast något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt på de studerandes förmåga att kunna analysera och värdera kursens begrepp och teorier.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla delar är bedömda. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kursansvarig institution via studievägledaren för Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning)

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 36

  Kemiboken 1
  Borén Hans, Börner Manfred, Johansson Anna, Larsson Monika, Lillieborg Sigvard, Lindh Birgitta, Lundström Johanna, Ragnarsson Maud, Boström Agneta, Sundkvist Sten-Åke
  5 uppl. : Liber : 2018 : 372 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11594-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2015 vecka 4

  Kemiboken 1
  Borén Hans, Boström Agneta, Börner Manfred, Larsson Monika, Lillieborg Sigvard, Lindh Birgitta, Lundström Johanna, Ragnarsson Maud, Sundkvist Sten-Åke
  4. uppl. : Liber : 2011 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-08568-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album