"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analys, fördjupning, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Calculus, continuation

Denna kursplan gäller: 2009-01-19 och tillsvidare

Kurskod: 5MA002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-03-17

Innehåll

Kursen utgör en fortsättning och fördjupning av kursen Funktionslära och grundläggande analys. Under kursen ges en fördjupning av metoder för derivering och integrering samt ett flertal tillämpningar. Kursen behandlar också parametriska kurvor, följder, serier och potensserier.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna • tillämpa kedjeregeln i samband med problem som innehåller kopplade hastigheter och implicit derivering • använda numeriska metoder för att approximera funktionsvärden och funktioners nollställen • tillämpa olika integrationstekniker • använda numeriska metoder för approximation av integraler • använda integraler för att lösa tillämpade problem • bestämma båglängd och area för enkla parametriska kurvor • redogöra för begreppen följder och serier • tillämpa teorin för seriers konvergens på Taylorserier för elementära funktioner

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Funktionslära och grundläggande analys (5MA013) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning samt handledning vid grupparbeten.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga prov och/eller i form av muntliga och skriftliga redovisningar av gruppuppgifter och/eller individuella arbeten. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 13

Adams Robert A.
Calculus : a complete course
6. ed. : Toronto, Ont. : Pearson/Addison Wesley : cop. 2006 : xvi, 934, 86 s. :
ISBN: 0-321-27000-2
Se Umeå UB:s söktjänst