Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Andelar och procent, 1 fup

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Fractions and Percentage

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 5MA098

Förutbildningspoäng: 1

Utbildningsnivå: Förutbildning

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2010-09-03

Innehåll

I kursen behandlas tillämpad bråkräkning, procenträkning, procentenheter, index, räntor samt aritmetiskt och geometriskt medelvärde.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - utföra tillämpade beräkningar med bråk och procent - redogöra för skillnaden mellan procent och procentenheter - ställa upp och analysera enkla modeller för ränta - redogöra för skillnaden mellan aritmetiskt och geometriskt medelvärde

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet och kurserna Grundläggande aritmetik (5MA101) samt Summatecknet och summor (5MA094) , eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak som självstudier med tillgång till handledning.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av en skriftlig tentamen. På skriftliga prov ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Välgodkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Den som erhållit betyget godkänd på kursen kan ej examineras för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.