Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Algebra för ingenjörer, 7,5 hp

Engelskt namn: Algebra for Engineers

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 till 2022-06-05 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5MA147

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-06-23

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-24

Innehåll

Kursen behandlar algebraiska regler och räknefärdighet, elementära funktioner och deras grundläggande egenskaper, olikheter, absolutbelopp och komplexa tal. Kursen behandlar dessutom några grundläggande begrepp i linjär algebra, såsom linjära ekvationssystem och matriser. 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse                                 
  • redogöra för grundläggande egenskaper hos elementära funktioner och deras inverser
Färdighet och förmåga                                                                                                      
  • tillämpa algebraiska räkneregler för att förenkla uttryck
  • lösa polynom-, potens-, exponential-, logaritm- och trigonometriska ekvationer
  • tillämpa exponential-, logaritm- och trigonometriska formler för att förenkla uttryck
  • lösa olikheter av några enklare typer, däribland olikheter som innehåller absolutbelopp 
  • räkna med och illustrera komplexa tal på standardform och polär form 
  • lösa linjära ekvationssystem med olika metoder   
  • räkna med matriser och determinanter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska egna eller andras matematiska resonemang 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektioner.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga prov. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3) eller Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är bedömda.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Envariabelanalys med datorstöd
Brandell Gerd, Sjöstrand Sigrid
1. uppl : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 616 s. :
ISBN: 9789144109183
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album