Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Diskret matematik för systemvetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Discrete Mathematics for Systems Science

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 5MA172

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-06

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-09-07

Innehåll

Modul 1 (6,5 hp): Matematisk teori för diskret matematik.
I modulen behandlas grundläggande logik, mängdlära, relationer och funktioner. Vidare studeras olika bevistekniker, såsom motsägelsebevis och matematisk induktion. En introduktion till elementär talteori och kombinatorik ges. Dessutom behandlas grundläggande grafteori med tillämpningar. Slutligen behandlas begreppen algoritm och komplexitet och en rad exempel ges inom talteori, grafteori och sortering.

Modul 2 (1 hp): Datorlaborationer.
I modulen ges en introduktion till hur man kan använda digitala verktyg för att lösa problem inom diskret matematik.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • översiktligt redogöra för grundläggande logik och mängdlära
  • översiktligt redogöra för grundläggande grafteori och dess tillämpningar
  • översiktligt redogöra för begreppen funktion och relation
Färdighet och förmåga
  • genomföra enklare bevis
  • lösa enklare enumerationsproblem
  • lösa enklare problem inom talteori
  • använda relevanta algoritmer vid problemlösning
  • använda datorverktyg för att lösa problem inom diskret matematik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera enklare algoritmers komplexitet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar, lektionsundervisning och laborationshandledning.

Examination

Examinationen på modul 1 sker genom skriftliga prov. Examinationen på modul 2 sker genom skriftlig laborationsrapport. På modul 1 sätts något av betygen, Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På modul 2 sätts endast betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända och kursbetyget avgörs av betyget på modul 1. På hel kurs ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs får ej ingå i en examen tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 31

Discrete mathematics
Chartrand Gary., Zhang Ping
Long Grove, Ill. : Waveland Press, Inc. : c 2011. : xiii, 671 p. :
ISBN: 9781577667308
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album