Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Diskret modellering, 7,5 hp

Engelskt namn: Discrete Modelling

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 till 2020-08-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5MA174

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-16

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Moment 1 (4,5 hp): Teori.
Momentet behandlar teorin för diskret modellering, från problemställning och val av modell, via specifik modellformulering och implementation, till utvärdering av modellens lämplighet och effektivitet.

Momentet inleds med allmän teori för uppställande av heltalsprogram utifrån en problembeskrivning, och allmän teori för SAT-formuleringar av optimerings- och beslutsproblem. I anslutning till detta behandlas komplexitetsteori och den generella teorin för polynomiell reduktion från ett problem till ett annat. Heltalsformuleringar och SAT-formuleringar sätts sedan i relation till olika klasser av grafmodeller, särskilt flödesproblem, matchningar, kortaste vägen, graffärgning, och handelsresandeproblemet. Både exakta och heuristiska metoder studeras med avseende på effektivitet. Därefter studeras storskaliga konkreta exempel på tillämpad diskret modellering, och en introduktion till informationssökning inom området diskret modellering ges. Teorimomentet avslutas med en introduktion till simulering med hjälp av slumpmässiga scenarier.

Moment 2 (3 hp): Laborationer.
Momentet behandlar implementation av diskreta modeller, och jämförelser mellan olika formuleringar vad gäller deras beräkningsmässiga effektivitet. Vidare implementeras simuleringsmetoder för diskreta modeller.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • ingående redogöra för teori för diskret modellering
  • ingående redogöra för SAT-formuleringar och deras koppling till komplexitetsteori och problemreduktion
Färdighet och förmåga
  • självständigt modellera givna problemsituationer med en heltals-, SAT-och grafformulering
  • självständigt genomföra reduktioner från en problemtyp till en annan
  • muntligen och skriftligen redogöra för modellering av ett konkret problem
  • generera scenarier för testning av modeller
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • bedöma rimlighet och effektivitet för olika modellformuleringar
  • bedöma exakt lösbarhet och möjlighet att uppskatta lösningar för olika instanser av de typer av problem som behandlas under kursen
  • självständigt söka litteratur och avgöra dess relevans och nytta

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande 15 hp i programmeringsmetodik, en kurs i linjär programmering, en kurs i heltalsprogrammering på avancerad nivå samt en grundkurs i matematisk statistik eller motsvarande kunskaper. Engelska 5/A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen på moment 1 bedrivs i form av föreläsningar, lektionsövningar och seminarier. Undervisningen på moment 2 bedrivs i form av introducerande föreläsningar, handledning och seminariebehandling av rapportutkast.

 

Examination

Moment 1 examineras genom muntliga redogörelser för modellering av givna problemställningar, samt skriftlig tentamen för modelleringsteori. Moment 2 examineras genom skriftliga laborationsrapporter. På moment 1 sätts något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På moment 2 sätts något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är bedömda. Via frivilliga extrauppgifter på laborationerna finns möjlighet att erhålla bonuspoäng som kan höja ett godkänt kursbetyg. Bonuspoängen gäller endast vid kurstillfällets två första tentamenstillfällen.

Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.


Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 34

Annat material (tillhandahålles av inst.)
Matematik och Matematisk statistik :