"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän miljökunskap, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Environmental Science

Denna kursplan gäller: 2017-09-04 och tillsvidare

Kurskod: 5MH118

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-13

Innehåll

Kursen behandlar grunder för ekosystems struktur och funktion, samt antropogena störningar i recipienterna luft, mark och vatten. Därutöver diskuteras människans resursutnyttjande och påverkan på naturen och miljön i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Sambandet mellan hälsofaktorer och människors livsstil och inomhusmiljöer disktuteras. Faktorer utifrån människors livsstil och innomhusmiljöer som påverkar människors hälsa exemplifieras. Under kursen behandlas samhällets organisation samt mål och medel för att uppnå en hållbar utveckling. Speciellt belyses förebyggande miljöskydd, dvs de tekniker och styrmedel som synliggör möjligheter att uppnå framtida miljömål för såväl industrier och organisationer som individer.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:

1. beskriva lokala, regionala och globala miljöproblem och dess konsekvenser för hållbar utveckling
2.  beskriva samhällets organisation, mål och medel för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling
3. beskriva hur människans beteende och livsstil kan påverka resursanvändning och hållbar utvecklingfaktorer som påverkar människans hälsa kopplat till livsstil och boendemiljö,
4. föreslå rimliga förebyggande metoder och styrmedel för att uppnå framtida miljömål
5. delta med relevanta synpunkter kring hur hållbar utveckling kan nås vid seminarietillfällen inom ämnesområdet
6. redovisa relevant informationredovisa viktiga faktorer och aspekter  inom ämnesområdet hållbar utveckling såväl muntligt som skriftligt.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
 
1. kunna tolka och dra slutsatser av miljödata
2. föreslå ur ett samhällsperspektiv en lämplig lösning inom en för kursen relevant problembeskrivning.

 
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obigatoriska studiebesök och obligatoriska seminarier. 

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen och genom muntlig och skriftlig redovisning av individuella projekt och gruppseminarier. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På individuella inlämningsuppgifter samt gruppseminarier ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G).För kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget VG krävs VG på den skriftliga tentamen. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda. Studerande, som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.