"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lantbruk och djurskydd, 7,5 hp

Engelskt namn: Agriculture and Animal Welfare

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 5MH150

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-03

Innehåll

Kursen behandlar produktionsformer inom lantbruket med avseende på växtodling och djurhållning och dess effekter på djur, miljö och hälsa. Förutom lantbrukets djur behandlas övriga former av djurhållning som omfattas av djurskyddslagen. Fokus är på djur och yttre miljö. För att säkerställa skyddet för djur, miljö och hälsa studeras särskilt den nationella djurskyddslagstiftningen och EU -lagstiftningen, samt berörda områden inom miljöbalken. Offentlig myndighetskontroll och lantbrukarens egenkontroll är viktiga begrepp som behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande för betyget Godkänd  kunna:
1. övergripande redogöra för olika produktionsformer inom lantbruket,
2. beskriva risker för och effekter på djur, miljö och hälsa från olika produktionsformer och annan djurhållning som omfattas av djurskyddslagen
3. utifrån ett myndighetsperspektiv med gällande lagstiftning tillämpa de regler som skall förebygga ohälsa hos djur och effekter på miljön
4. värdera djurhållning utifrån perspektivet djurskydd, djurvälfärd och hållbarhet.
5. i en egen uppgift praktiskt tillämpa djurtillsyn, samt i skrift och tal redovisa detta.

Efter avslutad kurs skall den studerande för betyget Väl Godkänd  kunna:
6. analysera ett specifikt djurskyddsärende, samt utifrån gällande lagstiftning föreslå relevant handläggning av ärendet

Behörighetskrav

Univ: Kurserna Miljöeffekter 15 hp,  Hälsoeffekter 15 hp och Metodik i miljö och hälsoskyddsarbete, 15 hp, eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten, projektarbete, seminarier och studiebesök med övningar. Seminarier, grupparbeten och studiebesök med övningar är obligatoriska moment.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen, samt ett eget arbete som examineras skriftligt och muntligt. För godkänt på kursen krävs att alla obligatoriska delar har fullgjorts. Betyg som ges på hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att FSR:et för betyget Väl Godkänd är uppfyllt.. Studerande som underkänts, har rätt att genomgå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Tillhandahålles på institutionen

Blomberg Ylva
Djurvänliga inhysningssystem för mjölkkor och köttdjur
Jönköping : Jordbruksverket : 2004 : 53 s. :
Obligatorisk

Kosignaler : en praktisk bok om mjölkföretagande med kon i fokus
Hulsen Jan, Corthals Bram, Mehlqvist Maria
Zutphen : Roodbont : 2008 : 96 s. :
ISBN: 978-90-8-810974-3-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sveriges bönders miljöhusesyn
LRF :
http://www.miljohusesyn.nu/s/6
Obligatorisk

Hållbarhet i svenskt jordbruk 2012
Stockholm : Statistiska centralbyrån : 2012 : 114 s. :
Fritt tillgänglig via Statistiska centralbyrån. Korrigeringar finns, se uppgift på samma sida
Obligatorisk

Nordin Bo
Gödsel och miljö
LRF : 2014 :
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr206.html
Obligatorisk

Jensen Per
Hur mår maten? : djurhållning och djurskydd i Sverige
Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 223 s. :
ISBN: 978-91-27-13351-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Röös E
Den hållbara gården-finns den?
SLU : 2017 :
Nedladdningsbar version
Obligatorisk

Bokpoolen

Bokpoolen sköts av studenterna själva.

Djurskydd : fakta och tips
Striwing Helena, Åslund Mikael
[Stockholm : Författares bokmaskin] ;a Falun :b Helena Striwing [distributör] ;a Slite :b Mikael Åslund [distributör] : 2005 : 272 s. :
ISBN: 91-7910-676-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst