"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analys av miljöförändringar - Fokus: långsiktiga miljöproblem, 15 hp

Engelskt namn: Analysis of environmental changes - Focus: long-term environmental problems

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 5MI008

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljövetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-09-05

Innehåll

Kursens mål är att ge en grundläggande förståelse för hur vetenskapliga metoder kan tillämpas för att studera långsiktiga miljöproblem. Under kursen kommer vi framför allt att fokusera på miljöförändringar kopplade föroreningsproblematik och landskapsutveckling, hur olika typer av data kan användas för att fastställa när och varför dessa förändringar har skett i miljön, samt vilka konsekvenser dessa förändringar har. Vi kommer att utforska viktiga begrepp som bakgrundsförhållanden, referenstillstånd och naturlig variation, och hur dessa påverkar vår bedömning av miljöns tillstånd. Vi kommer också att diskutera hur olika händelser och processer lämnar spår i miljön, och hur dessa spår kan användas för att förstå hur vår omgivning har förändrats och fortfarande förändras.

Kursen är uppdelad i följande två moduler, som löper parallellt under kursen. Under delar av kursen sker samläsning med kursen "Analys av miljöförändringar - Fokus: Biogeokemi.

Modul 1. Analys av miljöförändringar, teoretisk del, 7,5 högskolepoäng
Under teorimodulen behandlas bland annat naturlig variation och miljöförändring ur ett långt tidsperspektiv (sekel till årtusenden), med det övergripande målet att träna studenterna i att använda ett vetenskapligt angreppssätt på komplexa frågeställningar. Modulen består av en blandning av undervisningsformer, t.ex., föreläsningar, seminarier, workshops och/eller gruppdiskussioner.

Modul 2. Analys av miljöförändringar, projektarbete samt praktiska moment, 7,5 högskolepoäng
I modulen ingår projekt där studenterna kopplar ihop de teoretiska delarna från modul 1 med praktiska aspekter av att analysera miljöförändringar. Målet med modulen är att träna studenterna i att kunna använda relevant information (t.ex., vetenskaplig litteratur och analysdata) på ett vetenskapligt sätt. En viktig del är att förstå hur insamling av data och datahantering påverkar hur data kan tolkas. Förutom de praktiska momenten kan denna modul också innehålla föreläsningar, seminarier, workshops och gruppdiskussioner.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget G kunna:
FSR 1. Visa grundläggande förståelse för hur provtagning och val av analysmetod kan påverka data
FSR 2 .Visa förmågan att formulera vetenskapligt grundade diskussionsinlägg inom kursens ämnesområde
FSR 3. Förklara olika typer av miljöförändringar och deras orsaker utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt genom att analysera och utvärdera olika typer av miljövetenskapliga data/information

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget VG kunna:
FSR 4. Uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av de frågeställningar som behandlas under kursen
FSR 5. Kritiskt granska och värdera vetenskapligt data/information (t.ex., vetenskapliga artiklar eller data) samt att kunna relatera denna information till etablerad kunskap och därigenom syntetisera egna slutsatser inom de områden kursen behandlar

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav minst 60 hp (inkluderande minst 15 hp självständigt arbete, t.ex. examensarbete) inom huvudområdet geovetenskap/naturgeografi, biologi, miljö- och hälsoskydd eller miljövetenskap (eller motsvarande kunskaper). Engelska 6

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, övningar, seminariediskussioner, workshops samt projektarbete. Laborationer, övningar, seminariediskussioner, workshops och projektarbeten är obligatoriska delar i kursen (om inte annat anges i schemat).

Examination

Examinationen kan ske både skriftligt och muntligt. På helkurs ges något av betygen Underkänd (U) Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl godkänd är uppfyllda. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Analys av miljöförändringar- Fokus:  långsiktiga miljöproblem kan inte läsas prallellt med Analys av miljöförändringar-Fokus:biogekemi, 15 hp.

Analys av miljöförändringar- Fokus:  långsiktiga miljöproblem kan inte ingå i examen tillsammans med Analys av miljöförändringar-Fokus:biogekemi, 15 hp.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.