"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analys av miljöförändringar, 15 hp

Engelskt namn: Analyses of Environmental Changes

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5MI106

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljövetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Geovetenskap/Naturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-08-25

Innehåll

Kursens mål är att ge en god förståelse för hur vetenskapliga metoder kan användas för att studera miljöförändringar. Fokus under kursen är hur olika typer av data kan användas för att fastställa när, och varför, det skett förändringar i miljön, och vilka konsekvenser dessa förändringar får. Vi diskuterar bland annat vikten av begrepp som bakgrundsförhållanden, referenstillstånd och naturlig variation för vår bedömning av miljöns tillstånd
 
Kursen är uppdelad i följande moduler, som löper parallellt:
Modul 1. Analys av miljöförändringar, teoretisk del, 7,5 högskolepoäng
Under teorimomentet behandlas naturlig variation och miljöförändring ur ett långt tidsperspektiv utifrån olika teman.

Modul 2. Analys av miljöförändringar, projektarbete samt praktiska moment, 7,5 högskolepoäng
I modulen ingår ett eller flera projektarbeten. En viktig del i dessa projektarbeten användandet av aktuell vetenskaplig information (t.ex. vetenskapliga artiklar eller eget insamlat data), och hur detta kopplar till det teoretiska kursmomentet. Dessutom ingår i denna modul de praktiska delarna av kursen som är obligatoriska, t.ex., laborationer och övningar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten för betygen G kunna:
FSR 1 visa grundläggande förståelse för hur provtagning och val av analysmetod kan påverka utvärdering av data,
FSR 2 bidra med vetenskapligt grundade diskussionsinlägg inom kursens ämnesområde
FSR 3 förklara olika typer av miljöförändringar och deras orsaker utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt genom att analysera och utvärdera olika typer av miljövetenskapliga data/information 

Efter avslutad kurs skall studenten för betygen VG kunna:
FSR 4 uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av de frågeställningar som behandlas under kursen
FSR 5 kritiskt granska och värdera vetenskapligt data/information (t.ex., vetenskapliga artiklar eller eget data) samt att kunna relatera denna information till etablerad kunskap och därigenom syntetisera egna slutsatser inom de områden kursen behandlar

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav minst 60 hp (inkluderande minst 15 hp självständigt arbete, t.ex. examensarbete) inom huvudområdet geovetenskap/naturgeografi, biologi, miljö- och hälsoskydd eller miljövetenskap (eller motsvarande kunskaper). Engelska 6

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, övningar, seminariediskussioner samt ett eller flera projektarbeten. Laborationer, övningar, seminariediskussioner och projektarbetet är obligatoriska delar i kursen (om inte annat anges i schemat).

Examination

Examinationen är antingen skriftligt eller muntligt. På eventuell skriftlig tentamen samt seminarier ges något av betygen Underkänd (U) Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). På projektarbetet och praktiska moment ges något av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). På helkurs ges något av betygen Underkänd (U) Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Vetenskapliga artiklar tillhandahålls av institutionen