"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organismbiologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Organism Biology

Denna kursplan gäller: 2007-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5MO013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-11-13

Innehåll

Kursen omfattar olika djur- och växtorganismers biologi, med fokus på flercelliga djur och kärlväxter. Kursen inkluderar övergripande anatomi, samt analys av olika organsystem och deras funktioner. Kursen lägger särskild vikt vid modellsystem som har eller kan få betydelse inom biotekniken, samt diskuterar tekniska innovationsidéer baserade på biologisk kunskap.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten översiktligt kunna beskriva - vilka egenskaper som karakteriserar olika djurgrupper, såväl evertebrater som vertebrater - ryggradsdjurens olika organsystem - de olika organsystemens funktion hos ryggradsdjur - tekniska innovationsidéer baserade på kunskap om olika organismer - kärlväxternas anatomi, metabolism och fysiologi - olika djur- och växt-modellsystem av särskild betydelse inom bioteknik - Studenten skall även visa färdighet i basal molekylärbiologisk och fysiologisk arbetsmetodik, samt kunna söka, läsa och diskutera vetenskaplig litteratur.

Behörighetskrav

Univ: Avklarade kurser i kemi om 45 hp varav minst 7,5 hp i biokemi samt kursen Tillämpad cellbiologi 7,5 hp (MOLA11) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, demonstrationer, laborationer och andra övningar.

Examination

Teorimomentet avslutas med tentamen. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment, såsom laborationer, är godkända. Betyg som ges är Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5), för laborationsdelen dock bara betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Institutionen för molekylärbiologi. TILLGODORÄKNANDE

Litteratur