Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biomedicinsk vetenskap I, 14,5 hp

Engelskt namn: Bioscience I for Pharmacists

Denna kursplan gäller: 2015-12-07 och tillsvidare

Kurskod: 5MO093

Högskolepoäng: 14,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-10-06

Innehåll

Kursen omfattar tre moment: Cellbiologi och molekylär genetik, 7 hp; Immunologi, 3 hp; och Mikrobiologi och virologi, 4,5 hp.
 
Cellbiologi och molekylär genetik
Med fokus på eukaryota organismer behandlar momentet cellers uppbyggnad, metabolism, tillväxt och kommunikation. Vidare behandlas det genetiska materialets struktur och funktion, reglering av genuttryck, samt basal genetik. I momentet diskuteras även grundläggande cellbiologiska och molekylärgenetiska metoder.
 
Immunologi
Momentet innehåller en introduktion till immunsystemets organisation och funktion. I momentet ingår även en grundläggande översikt över immunkemiska och molekylärimmunologiska tekniker.
 
Mikrobiologi och virologi
I momentet behandlas mikroorganismer där fokus ligger på bakteriecellers uppbyggnad, morfologi, metabolism, tillväxt och genetik. Vidare behandlas mikrobiologisk arbetsmetodik, patogena mikroorganismer, antibiotika och antibiotikaresistens samt uppbyggnad och förökning av virus.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten
- kunna beskriva prokaryota och eukaryota cellers grundläggande uppbyggnad, tillväxt och metabolism.
- kunna beskriva virus grundläggande uppbyggnad och spridning
- kunna beskriva de grundläggande genetiska principerna och de mekanismer som ligger bakom normala och sjukdomsalstrande genetiska förändringar hos mikroorganismer/virus och människa.
- kunna redogöra för den centrala dogmen samt ge exempel på dess regleringsprinciper.
- kunna redogöra för immunsystemets uppbyggnad och funktion på cellnivå
- visa färdighet i basal mikrobiologisk arbetsmetodik inklusive aseptisk och steril teknik.
- kunna redogöra för ett urval av mikrobiologiska, cellbiologiska och immunologiska laborativa standardmetoder som ligger till grund för diagnosarbete inom egenvård och sjukvård.
 

Behörighetskrav

Farmaceutisk kemi, 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, självstudier, inlämningsuppgifter, fördjupningsuppgifter, laborationer och demonstrationer. Eftersom kursen är webbaserad bedrivs största delen av studierna i hemmet eller på lärcentra. Laborationerna utförs under två dagar i Umeå. Obligatoriska moment: Laborationer, inlämningsuppgifter och slutprov.
 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen eller motsvarande samt skriftlig redovisning av laborationer. På ett skriftligt prov ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och på laborationsmomentet betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs godkänt på obligatoriska moment och att studenten vid skriftligt prov fått godkänt på alla tre delmoment. För att få betyget väl godkänd krävs detta betyg på alla tre delmoment. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Studerande som underkänts på ett delmoment har rätt till förnyat prov på detta delmoment. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för molekylärbiologi.
 
Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Övriga föreskrifter

Litteratur
Litteraturlistan är inte tillgänglig via den nätbaserade utbildningskatalogen. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig på kemiska institutionens hemsida under ”för våra studenter” eller lärplattformen.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.