Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Neurobiologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Neurobiology

Denna kursplan gäller: 2016-10-31 och tillsvidare

Kurskod: 5MO098

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-10-26

Innehåll

Delmoment 1, teori 5.5 hp

Kursen ger studenten fördjupande kunskaper om hur nervsystemet är organiserat och hur det fungerar för att förändra fysiologiska tillstånd hos nervcellskretsar vilket i sin tur ligger bakom uppkomsten av beteende. Nervsystemet belyses på molekylär, cellulär, system och beteende-nivåer. Kursen ger även en inblick i hur experimentella metoder inom genetik, molekylärbiologi, cellbiologi, elektrofysiologi, funktionell hjärnavbildning och beteendebiologi används för att analysera olika neurobiologiska frågeställningar.

Kursen omfattar följande aspekter: grundläggande neuroanatomi, nervcellens specialisering och funktion på molekylär och cellulär nivå, neural kretsbildning, neuronal kommunikation, aktivitet-beroende förändringar av synapser, sensoriska system inkl. grundläggande kodning och bearbetning av sensorisk information samt motorisk kontroll.

Delmoment 2, laborationer 2.0 hp

Laborationsdelen ger praktisk tillämpning av teoriinnehållet, och behandlar neurorelaterade tekniker.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för grundläggande organisation samt övergripande funktioner av centrala nervsystemet (CNS), och det perifera nervsystemet (PNS) hos däggdjur.

- Redogöra för övergripande nervsystemsorganisation hos några utvalda typdjur inkl. evertebrater.

- Använda kunskap om enskilda nervcellers generella elektrokemiska egenskaper för att förutsäga typrespons på stimuli och vilka principiella cellulära förändringar stimulering kan ge upphov till.

- Visa kunskap om hur fysikalisk och kemisk stimulering registreras av de olika primära sensoriska celler som tillhör vertebraters huvudsakliga sinnessystem. Kunna ge exempel på neuronala kodningsmekanismer.

- Förklara elementär central neuronal kontroll av rörelseapparaten hos däggdjur.

- Praktiskt tillämpa experimentell färdighet på neurobiologiska frågeställningar.

- Skriftligen kunna redovisa erhållna resultat enligt ett vetenskapligt format.
 

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 60 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 5 hp.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på engelska men kan till del ske på svenska om samtliga kursdeltagare föredrar detta. Undervisningen kan innefatta föreläsningar, grupparbeten, presentationer, filmförevisningar, nätbaserade övningar, demonstrationer och laborationer. Samtliga, grupparbeten, presentationer, filmförevisning, nätbaserade övningar, demonstrationer och laborationer är obligatoriska.

Nervsystemets och nervcellens funktion demonstreras i de flesta fall med evertebrater, datorsimuleringar och museimaterial. Analys av slaktmaterial genomförs i mån av tillgänglighet.
 

Examination

Teorimomentet avslutas med skriftlig salstentamen. Laborationsmomentet avslutas med skriftlig redovisning av laborationer. Betyg som ges på teorimomentet är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). Laborationer, grupparbeten, nätbaserade övningar, övningar i samband med filmförevisning och demonstrationer ges något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). För att uppnå betyget godkänd på dessa delar krävs att studenten muntligen redovisar eller lämnar in individuella skriftliga rapporter inom angiven tid och att arbeten är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktiv deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten svarar på frågor ställda till studenten eller till gruppen. För att bli godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och vid den skriftliga examinationen måste poängsumman utgöra ≥ 60% av maxantalet poäng. För betyget ”Väl godkänd” måste poängsumman vid den skriftliga examinationen utgöra ≥ 80% av maxantalet poäng. Undantag från dessa gränser (60 resp. 80%) kan göras om skäl föreligger.

En frivillig skriftlig ”dugga” ges vid ett tillfälle under kursen. Om poängsumman på duggan är ≥ 60% ges 4 bonuspoäng på den skriftliga salstentamen. Bonuspoängen är inte giltiga vid uppsamlingsprov.

Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om moment vid ett senare tillfälle.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtenteringstillfälle inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges. En student som blivit underkänd vid examination har rätt att genomgå förnyad examination fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 44

Neuroscience.
Purves Dale, Augustine George J., Fitzpatrick David
5th ed. : Sunderland : Sinauer : 2012. : XVII, 759 p. :
ISBN: 978-0-87893-695-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album