Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Cellbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Cell Biology

Denna kursplan gäller: 2017-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5MO100

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-01-21

Innehåll

Kursen består av tre huvudmoment:

- Moment 1 (teoridel 8 hp) omfattar övergripande teoretisk kunskap inom de mest centrala delarna av modern molekylär cellbiologi.

- Moment 2 (Praktisk professionell träning 2 hp) omfattar muntlig presentation vid redovisning av mini-case/instuderingsfrågor.

- Moment 3 (laborationsdel, 5 hp, vilket inkluderar 1 hp sammanställning av vetenskaplig rapport) är ämnat som en tillämpning av det teoretiska innehållet. De experimentella övningarna omfattar arbete med modellsystem och metodik för cellbiologiska studier. Ett genomgående tema vid laborationerna är att kursdeltagarna skall få träning i att självständigt planera experiment och analyser. Vidare läggs stor tonvikt på sammanställning av individuella laborationsrapporter som skall presenteras i samma format som en vetenskaplig artikel. Under laborationerna så tränas även studenterna i att föra journal över aktuella protokoll och resultat. Dessa journaler är individuella och obligatoriska, samt skall lämnas in till kursassistenterna för godkännande under den sista veckan av kursen.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
 • Beskriva eukaryota cellers generella uppbyggnad och förklara hur de skiljer sig från prokaryota celler
 • Sammanfatta cellmembraners arkitektur och vilka parametrar som styr deras form och funktion.
 • Förklara generella principer för transport över cellmembraner och vilka drivkrafter som påverkar denna process.
 • Sammanfatta cellulära organellers arkitektur och funktion.
 • Förklara basala principer som styr cellulära proteiners lokalisering.
 • Jämföra de tre olika cytoskelettetens arkitektur och funktion.
 • Sammanfatta grundläggande principer för cellsignalering, reglering av cellcykel och celldöd.
 • Förklara cancerbegreppet och ge exempel på molekylära mekanismer bakom tumörprogression
 • Sammanfatta basala principer för det extracellulära matrixets uppbyggnad och funktion för olika typer av vävnad.
 • Visa praktisk färdighet vid planerande och utförande av några basala cellbiologiska experiment
 • Förklara principer för hur en vetenskaplig studie rapporteras

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 20 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande mikrobiologi, molekylärbiologi och genetik.

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, litteraturstudier, lärarledda gruppdiskussioner vid redovisning av mini-case/instuderingsfrågor, laborationer och sammanställningar av laborationsrapporter. Presentationer vid gruppdiskussioner kan komma att videofilmas som ett led i examinationen. Stor vikt läggs på ett studerandeaktivt arbetssätt med eget ansvarstagande och kunskapssökande. All undervisning, inklusive laborationsintroduktioner, förutom föreläsningar, är obligatorisk.

Undervisningsspråket är normalt engelska men undervisningen kan ske på svenska om det inte föreligger något behov av att den sker på engelska.
 

Examination

Examinationen sker genom skriftlig salstentamen på teorimomentet, genom skriftlig redovisning av laborationer och genom individuellt muntlig redovisning. Betyg som ges på teorimomentet är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På laborationsdelen och den muntliga presentationen ges något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och vid den skriftliga examinationen måste poängsumman utgöra ≥ 60% av maxantalet poäng. För betyget ”Väl godkänd” måste poängsumman vid den skriftliga examinationen utgöra ≥ 80% av maxantalet poäng. Undantag från dessa gränser (60 resp. 80%) kan göras om skäl föreligger. Vid eventuell frånvaro vid redovisning av mini-case/instuderingsfrågor, skall studenten snarast lämna in en skriftlig redovisning av uppgifterna till kurssekreteraren. Vid frånvaro från annat obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten skall göra om momentet vid ett senare tillfälle. För att uppnå betyget godkänd krävs att studenten lämnar in individuella skriftliga uppgifter och att dessa är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten försöker svara på frågor ställda till studenten eller till gruppen.

Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om moment vid ett senare tillfälle.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtenteringstillfälle inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges. En student som blivit underkänd vid examination har rätt att genomgå förnyad examination fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Molecular Biology of the Cell
Alberts Bruce, Johnson Alexander, Lewis Julian, Morgan David, Raff Martin, Roberts Keith, Walter Peter
6 ed. : Garland : 2015 : 1464 s. :
ISBN: 9780815344643
Se bibliotekskatalogen Album