Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Basal och molekylär genetik, 15 hp

Engelskt namn: Basic and Molecular Genetics

Denna kursplan gäller: 2016-10-31 till 2016-11-06 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5MO104

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-08

Innehåll

Kursen omfattar tre moment:

1. Teoridel 7,5 hp

Kursen behandlar det genetiska materialets struktur, funktion och organisation hos eukaryota organismer samt skillnaderna gentemot prokaryota organismer. Metoder för bestämning av geners inbördes läge i genomet förklaras och olika mönster för nedärvning av ärftliga egenskaper beskrivs. Kursens huvudområden är transmissionsgenetik, geners och genoms struktur, genetiska modellsystem, genetisk styrning av livsprocesser samt faktorer och processer som påverkar en populations genetiska sammansättning.

2. Laborationsdel 6,5 hp

Laborationskursen ger träning i genetisk och molekylärgenetisk arbetsmetodik.

3. Etikdel 1 hp

Etik-momentet gäller etiska konsekvenser av genetiska tillämpningar samt etisk prövning av medicinsk forskning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

-visa kunskap i grundläggande genetik och visa förståelse för hur nedärvningen styrs av molekylära mekanismer,

-kunna redogöra för hur nedärvning studeras på cell- och organismnivå samt hur allelfrekvenser varierar i populationer beroende på olika faktorer.

-kunna pröva, tolka och statistiskt utvärdera erhållna resultat.
 
-vara förtrogen med att studera, presentera och diskutera originallitteratur.
 
-tillägnat sig verktyg för att reflektera över etiska problem vid tillämpning av genetisk kunskap.
 

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 10 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande mikrobiologi och molekylärbiologi.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på engelska. Kursen består av föreläsningar, laborationer, projektarbete, litteraturstudier samt diskussion av genetiska/etiska problem och vetenskaplig originallitteratur. Stor vikt läggs på ett studerandeaktivt arbetssätt med eget ansvarstagande och kunskapssökande. All undervisning förutom föreläsningar och räkneövningar är obligatorisk (etikföreläsning är dock obligatorisk).
 

Examination

Teorimomentet avslutas med skriftlig salstentamen på vilken ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På laborationsdelen, etik-momentet samt skriftlig projektarbetet ges något av betygen godkänd (G) eller underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga obligatoriska moment är avklarade och att samtliga prov är godkända. Betyg som ges på hela kursen är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). För att bli godkänd (väl godkänd) på kursen krävs att studenten lämnar individuella skriftliga uppgifter inom angiven tid och att arbeten är redovisad enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktiv deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten försöker svara på frågor ställda till studenten eller gruppen.

För att bli godkänd på kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och poängsumman i den skriftliga examinationen måste vara minst 60%. För betyget ”Väl godkänd” måste poängsumman i den skriftliga examinationen vara minst 80%. Undantag från 60% (80%) gränsen kan göras om skäl föreligger.

Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om moment vid ett senare tillfälle.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtenteringstillfälle inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges. En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen. Student som efter att ha gått om kursen och underkänts i ordinarie examination samt vid ett ytterligare tillfälle måste avbryta sina studier.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs har rätt att, efter skriftlig begäran, få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekten för institutionen för molekylärbiologi.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.