"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Immunkemiska tekniker N/T, 7,5 hp

Engelskt namn: Techniques in Immunochemistry N/T

Denna kursplan gäller: 2017-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5MO108

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-22

Innehåll

I kursen ges en översikt av immunsystemet och grundläggande koncept inom immunologi.

Moment 1, teori, 5.5 hp
Antikroppar, deras kemiska och biologiska egenskaper behandlas detaljerat. Immunkemiska tekniker, inklusive bl.a. immunodiffusion, ELISA, RIA, kopplings och konjugeringsmekanismer, flödescytometri, immunhistokemi, hybridom-framställning, och rekombinanta antikroppar kommer att diskuteras.

Moment 2, laborationer, 2 hp
Kursen ger träning i immunkemiska teknik arbetsmetoder.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande koncept inom immunologi
  • visa förståelse för uppbyggnaden av antikroppar samt de underliggande genetiska mekanismer som ger upphov till dessa
  • sammanfatta funktionen av antikroppar och medverkande celler och molekyler under ett immunsvar
  • redogöra för ett flertal immunkemiska tekniker samt kunna redogöra för deras teoretiska bakgrund och möjliga applikationer
  • planera, utföra och analysera experiment som söker svar på olika immunologiska frågeställningar
  • visa praktisk färdighet vid utförande av olika immunkemiska tekniker
  • visa färdighet i både muntlig och skriftlig vetenskaplig kommunikation på engelska

Behörighetskrav

180 hp från avslutade kurser inkluderande minst 60 hp i biologi (innehållande genetik, cellbiologi, molekylärbiologi och djurfysiologi) varav minst 7,5 hp i genetik, samt 20 hp i kemi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.
 

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, laborationer, litteraturstudier, diskussion och presentation av immunkemiska applikationer och vetenskaplig originallitteratur. Laborationer och presentation/diskussion av immunkemiska applikationer är obligatoriska.
Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om momentet vid ett senare tillfälle.
Laborationer: Immunologiska frågeställningar presenteras för studenterna. Därefter skall studenterna självständigt planera det experimentella arbetet för att besvara den aktuella frågeställningen. Efter godkännande av kursassistent genomför och analyserar sedan studenten de planerade experimenten. Resultaten presenteras sedan i form av en vetenskaplig rapport på engelska.

Undervisningsspråket är normalt engelska men undervisningen kan ske på svenska om det inte föreligger något behov av att den sker på engelska.
 

Examination

Teorimomentet (moment 1) avslutas med individuell skriftlig salstentamen. Laborationsmomentet (moment 2) avslutas med ett skriftligt grupparbete och muntliga diskussioner i denna grupparbete som utförs i laboratorium.

För programstudenter på civilingenjörsprogram (T) ges något av betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5). På laborationsdelen ges något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). För att få slutbetyg krävs att samtliga obligatoriska moment är avklarade och att samtliga prov är godkända. För slutbetyget 3, 4 eller 5, krävs att detta betyg erhålls på teorimomentet och G på laboratoriedelen.

För övriga studenter inte inom civilingenjörsprogrammet ges betygen på teorimomentet är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På laborationsdelen ges något av betygen godkänd (G) eller underkänd (U). För att få slutbetyg krävs att samtliga obligatoriska moment är avklarade och att samtliga prov är godkända. För slutbetyget VG krävs att detta betyg erhålls på teorimomentet och G på laboratoriedelen.

För att uppnå betyget godkänd krävs att studenten lämnar in individuella skriftliga uppgifter inom angiven tid och att arbeten är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktiv deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten svarar på frågor ställda till studenten eller till gruppen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtenteringstillfälle inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges. En student som blivit underkänd vid examination har rätt att genomgå förnyad examination fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Immunologi
Agger Ralf, Andersen Vagn, Leslie Graham, Aasted Bent
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 295 s. :
Omslagsbild
ISBN: 91-44-03435-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst