"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt i molekylärbiologi, 30 hp

Engelskt namn: Project in Molecular Biology

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 5MO132

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-07

Innehåll

Kursen genomförs som ett självständigt forskningsprojekt eller undersökning inom en akademisk miljö. Studenten har under kursens gång möjlighet att både fördjupa och bredda sin kunskap inom molekylärbiologi samt att tillämpa den kunskap som studenten tillägnat sig under sin utbildning.Studenten ges möjlighet att utveckla sin förmåga att självständigt genomföra och rapportera ett omfattande projekt. Arbetet genomförs med vetenskaplig metod och innefattar forskningskomponenter. Studenten medverkar i projektplanering och utförande av arbetet samt dokumenterar och rapporterar de erhållna resultaten skriftligt och muntligt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa teoretiska och praktiska kunskaper i det molekylärbiologiska området
  • visa förmåga att inhämta information från såväl översiktsartiklar som vetenskapliga originalartiklar för att placera projektet i en bredare vetenskaplig kontext
  • uppvisa färdigheter i experimentdesign och metodval som reflekterar kursens begränsade tidstillgång.
  • visa förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att lösa vetenskapliga problem
  • visa förmåga att analysera och utvärdera egna genererade experimentella resultat
  • visa på insikt om de krav som ställs för att kunna lösa vetenskapliga problem
  • visa förmåga att redovisa arbetet i en skriftlig vetenskaplig rapport på engelska
  • visa förmåga att självständigt redovisa resultat från projektet muntligen på engelska

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 45 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 15 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Projektet utförs under handledning och omfattar en fördjupningsuppgift som ansluter till den verksamhet som äger rum på en institution där forskning bedrivs, en offentlig förvaltning eller ett företag. Projekt inom universitetet handleds av lärare på berörd institution.
För studenter som utför projekt utanför universitetet skall det finnas dels en handledare inom universitetet samt en vid arbetsplatsen. För dessa studenter gäller även att de ska ges möjlighet att delta i det dagliga arbetet vid arbetsplatsen. Resultatet från projektet presenteras muntligt och i en skriftlig rapport.

Examination

Moment 1
Praktiska och teoretiska aktiviteter examineras under kursens gång i diskussioner med handledaren. Dessa diskussioner avser att utvärdera viktiga milstolpar för projektet och testa studentens förmåga att förstå både metod och den underliggande teorin samt förmågan att analysera experimentresultat och dra slutsatser från dessa.
individuell muntlig presentation på engelska, i form av ett forskningsseminarium
Moment 2
individuell skriftlig rapport på engelska, som innehåller en beskrivning av ett urval av forskningsaktiviteter som studenten utförde under kursen. Denna rapport tar formen av en labbdagbok.
För kursen ges något av betygen godkänd (G) eller underkänd (U). För betyget G måste studenten fått betyget G på alla examinationer. Betyg på kursen sätts när alla examinerande moment är bedömda.
Examinator kan besluta om alternativ skriftlig examination, denna måste i så fall vara individuell.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. Vidare har studerande som har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, utan godkänt resultat, rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det, för att bestämma betyget vid förnyat prov (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående kurs i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under kursens gång kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då kursen i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta kursen samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny kursperiod. Studenten ges tre tillfällen att delta i kursen.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska prefekt, i samråd med kursledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.