Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Multivariat dataanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: Multivariate Data Analysis

Denna kursplan gäller: 2017-08-07 och tillsvidare

Kurskod: 5MS056

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-30

Innehåll

I kursen behandlas bl.a. multivariat normalfördelning, Hotellings T2-test, multivariat variansanalys (MANOVA), principalkomponentanalys (PCA), faktoranalys, modeller för regressionsanalys med kolinjära förklarande variabler såsom principalkomponent-regressionsanalys (PCR) och PLS, analys av data från försök med upprepade mätningar, diskriminantanalys samt klusteranalys.

Moment 1 (5 hp): Teori och tillämpningar
I momentet behandlas multivariata fördelningar med speciell tyngdpunkt på den multivariata normalfördelningen och dess egenskaper. Vidare ingår inferensmetoder avseende väntevärdesvektorer och varians- och korrelationsmatriser, projektionsmetoder samt metoder för klassificering.

Moment 2 (2,5 hp): Multivariat dataanalys med lämplig statistisk programvara.
I momentet ingår dataanalys samt skriftlig och muntlig presentation av resultat.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • härleda de viktigaste egenskaper för den multivariata normalfördelningen
Färdighet och förmåga
  • bestämma fördelning för linjärkombinationer av multivariata normalfördelningar
  • analysera multivariata datamaterial med de i kursen ingående metoderna
  • värdera resultaten från multivariata dataanalyser och med vetenskaplig prägel presentera dessa såväl muntligt som skriftligt
  • sammanfatta de viktigaste resultaten från en vetenskaplig rapport som behandlar något område inom multivariat dataanalys
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera olika modellers tillämpbarhet ur ett vetenskapligt perspektiv och bedöma vilka multivariata analysmetoder som är lämpliga att använda i olika situationer

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande något av följande alternativ eller motsvarande, minst 15 hp i matematisk statistik eller kurser i statistik omfattande minst 75 hp och i båda fallen en kurs i linjär algebra om minst 7,5 hp och en kurs i grundläggande analys om minst 7,5 hp. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning. 

Examination

Examinationen sker i form av skriftliga laborationsrapporter, muntliga redovisningar och ett skriftligt prov. De muntliga redovisningarna bedöms som Underkänd (U) eller Godkänd (G). De skriftliga laborationsrapporterna bedöms som Underkända (U) eller Godkända (G) och poängsätts. På moment 1 ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget baseras på den totala poängsumman, där laborationsrapporterna står för 1/3 och den skriftliga tentamen för 2/3 av den totala poängsumman. På moment 2 ges något av betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). För godkänt betyg på moment 2 krävs att såväl de muntliga redovisningarna som de skriftliga laborationsrapporterna är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att båda momenten är godkända och betyget på kursen bestäms av betyget på moment 1. Laborationspoängen kan sparas till nästa tentamenstillfälle

Den som erhållit godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslå

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor i matematik och matematisk statistik. Kursen kan ingå i en examen som en kurs i huvudområdet beräkningsteknik.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 34

Applied multivariate statistical analysis
Johnson Richard Arnold, Wichern Dean W.
Sixth edition, Pearson New International edition. : ii, 770 pages :
ISBN: 1292024941
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album