"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inferensteori, 7,5 hp

Engelskt namn: Inference Theory

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 5MS078

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Statistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-02-24

Innehåll

Kursen syftar till att den studerande ska erhålla förståelse för de allmänna principer som är grundläggande för statistisk teori och därmed goda förutsättningar såväl för att förstå tillämpningar för fortsatta studier på forskarutbildningsnivå. I kursen behandlas grundläggande begrepp inom statistikteorin, såsom uttömmande och tillräckliga teststatistikor samt principer bakom likelihoodteorin. Vidare ingår olika metoder för skattning och hypotesprövning samt metoder för att utvärdera dessa.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • bevisa olika egenskaper hos maximum likelihoodskattningar
  • självständigt härleda likelihood kvottest och likformigt starkaste test för olika situationer utgående från begränsad information

​Färdighet och förmåga

  • bestämma uttömmande och fullständiga statistikor
  • tillämpa olika metoder för punkt- och intervallskattning
  • konstruera Bayesianska skattningar
  • kritiskt tillämpa olika konvergensbegrepp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • värdera och jämföra olika skattningar och test utifrån såväl ett vetenskapligt som ett etiskt perspektiv

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande något av följande alternativ eller motsvarande kunskaper, minst 12 hp i matematisk statistik eller kurser i statistik omfattande minst 75 hp och i båda fallen en kurs i grundläggande analys om minst 7,5 hp. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och lektionsundervisning.

Examination

Kursen examineras med individuell skriftlig salstentamen. Under kursen erbjuds möjlighet att göra frivilliga skriftliga inlämningsuppgifter som kan ge bonuspoäng vid tentamen. Bonuspoäng från inlämningsuppgifter får endast tillgodoräknas vid ordinarie tentamenstillfälle och vid kurstillfällets första omtentamenstillfälle. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Den som erhållit godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik. Kursen kan ingå i en examen som en kurs i huvudområdet beräkningsteknik.

Litteratur